Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Per den 29 juni 2018 uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma AB (publ) till 17 703 762. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 17 703 762. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av en emission om 263 000 C-aktier. De nyligen emitterade C-aktierna har återköpts och, med stöd av omvandlingsförbehållet i bolagsordningen, omvandlats till stamaktier. Per den 29 juni 2018 innehar bolaget 263 000 stamaktier. Aktierna är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.

Denna information
Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 klockan 08:00 CET

Läs mer på Cision