Cantargia presenterar på Småbolagsdagen i Stockholm

Cantargia har under våren kommunicerat ett flertal nyheter kring utvecklingen av produktkandidaten CAN04. Positiva resultat erhölls både i en stor tox-studie samt i en studie där inbindning av CAN04 studeras till vävnad från friska individer. Båda dessa studier utfördes under s.k. Good Laboratory Practice, GLP. Resultaten från studierna indikerar att CAN04-behandling kommer att kunna uppvisa en god säkerhet i patienter.

GLP-studierna var den sista delen i ansökan om start av klinisk prövning och följaktligen ansökte Cantargia nyligen om start av en klinisk fas I/IIa-studie, som kommer att genomföras på flera sjukhus i BeNeLux och Skandinavien. Den kliniska studien, vars primära indikationer är icke småcellig lungcancer och pankreascancer, har fått namnet CANFOUR. Det primära målet med studien är att studera och dokumentera säkerheten för CAN04. Studiedetaljer och eventuella uppdateringar kommer kontinuerligt att publiceras på www.clinicaltrials.gov.

Cantargia har även tidigare visat att CAN04 ger en signifikant antitumöreffekt i modeller av icke-småcellig lungcancer. I en s.k. PDX-modell har tidigare visats data från dosnivån 2 mg/kg. På presentationen visar bolaget att en ökad dos ger en mer uttalad effekt i denna modell. Vid behandling blockerar CAN04 dessutom dessa tumörcellers produktion av den cancerdrivande cytokinen interleukin-6.

Småbolagsdagen 2017

Plats: Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm

Datum och tid: den 12 juni 2017, kl. 07:30-17:10. Cantargia presenterar kl. 16:40.

Anmälan: anmälan görs via http://www.redeye.se/events/smabolagsdagen-2017

Eventet kommer att livesändas via http://beta.redeye.se/live/smabolagsdagen

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Läs mer på Cision