SwedenBIO - branschorganisationen för life science

Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017

Väsentliga händelser under första kvartalet

Extra bolagsstämma beslutade i januari 2017 att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. Teckningstiden inleddes den 23 januari och pågick till och med den 6 februari 2017. Företrädesemissionen tecknades till 80 procent, vilket innebär att Cantargia tillfördes cirka 72,5 MSEK före emissionskostnader.

I samband med att prospektet avseende företrädesemissionen offentliggjordes, publicerade Cantargia även viss ny finansiell information vilken finns i prospektet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I april 2017 erhöll Cantargia preliminärt patentgodkännande i Europa för CAN04. Patentet skyddar CAN04 både som substans och specifikt för behandling av olika former av cancer. När patentet formellt godkänns är CAN04 skyddad i Europa till år 2035.

I maj rapporterades att CAN04 uppvisade goda säkerhetsegenskaper i två olika studier utförda under GLP, dels i en toxicitetsstudie, dels i en studie som studerar CAN04:s bindning till vävnader från friska frivilliga. Sammantaget stödjer studierna Cantargias förväntan att CAN04 kommer ha en god säkerhet i patienter.

Cantargia inlämnade även ansökan om start av den kliniska fas I/IIa-prövningen med CAN04 i patienter med cancer. Studien är planerad att genomföras i BeNeLux och Skandinavien och kommer företrädesvis inkludera patienter med icke-småcellig lungcancer eller bukspottkörtelcancer.

Sammanfattning av finansiell information

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 321 (0) kSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 175 (-8 097) kSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,54 (-0,60) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till cirka 89 (78) %.

Definitioner

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 32 075 508 aktier per 2017-03-31.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Om inget annat anges beskrivs i parentes ovan motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15 maj 2017, kl. 08.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer.  

Läs mer på Cision