Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

I juli erhöll Cantargia godkännande att starta den kliniska studien CANFOUR i Danmark och Norge för att behandla patienter med olika former av cancer. Granskningen pågår i ytterligare länder.

Styrelseordförande Magnus Persson tecknade 85 000 teckningsoptioner och VD Göran Forsberg tecknade
14 000 aktier i bolaget.

I augusti erhöll Cantargia formellt patentgodkännande i Europa avseende antikroppen CAN04, vilket skyddar CAN04 både som substans och specifikt för behandling av olika former av cancer inom territoriet fram till år 2035.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I oktober erhöll Cantargia motsvarande formella patentgodkännande i USA som ovanstående i Europa avseende antikroppen CAN04.

I oktober meddelade Cantargia även att den första patienten behandlats vid tre tillfällen med antikroppen CAN04, vilket innebar att den första patienten formellt genomgått säkerhetsutvärderingen i enlighet med det kliniska protokollet.

Övriga händelser

Cantargia fick under perioden dess patentansökan kring solida tumörer godkänt i Australien. Patentet är sedan tidigare godkänt på de stora marknaderna, till exempel i Europa och USA.

Cantargias VD Göran Forsberg presenterade i september i Stockholm på Redeyes Fight Cancer-event med fokus på immunonkologi. Presentationen finns att tillgå via Cantargias hemsida, www.cantargia.com.

Sammanfattning av finansiell information

Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30)

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -43 530 (-28 509) kSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till cirka -1,36 (-1,61) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till cirka 90 (76) %.

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 058 (-12 486) kSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,34 (-0,71) SEK.

Definitioner

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 32 075 508 aktier per 2017-09-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Om inget annat anges beskrivs i parentes ovan motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017, kl. 08.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Läs mer på Cision