Cantargia publicerar halvårsrapport

Väsentliga händelser under andra kvartalet
Cantargia erhöll under perioden preliminärt patentgodkännande som skyddar CAN04 både som substans och specifikt för behandling av olika former av cancer i både Europa och USA. Cantargia erhöll även patentgodkännande i Kina avseende IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbaserad terapi av akut lymfatisk leukemi.

CAN04 visade goda säkerhetsegenskaper i två olika studier utförda under GLP, dels i en toxicitetsstudie, dels i en studie som studerar CAN04:s bindning till vävnader från friska frivilliga. Studierna bekräftar Cantargias förväntan att CAN04 kommer ha en god säkerhet i patienter. Cantargia inlämnade därefter ansökan om start av klinisk fas I/IIa-prövning med CAN0.

Cantargia rekryterade under perioden Bengt Jöndell, som sedan den 22 maj 2017 arbetar som CFO i bolaget.

I juni tecknade Cantargia samarbetsavtal med Panorama Research Inc. (”Panorama”), ett Kalifornienbaserat företag specialiserat på antikroppsutveckling. Enligt avtalet kommer Panorama att investera i Cantargias CANxx-projekt i utbyte mot en del av framtida inkomster från tredje part eller framtida försäljning. Parterna kommer gemensamt att genomföra en offensiv utveckling inriktat mot autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Resultat som genererats med CAN04 presenterades vid de europeiska, amerikanska och italienska cancerorganisationerna EACR, AACR och SIC:s gemensamma möte i Florens. De prekliniska studierna visar att IL1RAP uttrycks på cellinjer från trippelnegativ bröstcancer och icke-småcellig lungcancer samt att CAN04 kan blockera och avdöda samma cellinjer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Under juli erhöll Cantargia godkännande att starta den kliniska studien CANFOUR i Danmark och Norge för att behandla patienter med olika former av cancer. Granskningen pågår i ytterligare länder.

Styrelseordförande Magnus Persson tecknade 85 000 teckningsoptioner och VD Göran Forsberg tecknade
14 000 aktier i bolaget.

Övriga händelser
Cantargias VD Göran Forsberg på Småbolagsdagen i Stockholm. Presentationen finns tillgänglig via www.cantargia.com.

Sammanfattning av finansiell information
Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) kSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -32 472 (-16 023) kSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till cirka -1,01 (-0,91) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till cirka 89 (87) %.

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till -321 (0) kSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 297 (-7 926) kSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,48 (-0,45) SEK.

Definitioner

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 32 075 508 aktier per 2017-06-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Om inget annat anges beskrivs i parentes ovan motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017, kl. 08.30.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Läs mer på Cision