SwedenBIO - branschorganisationen för life science

Cantargias har lämnat in ansökan om start av den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR för att undersöka den antikroppsbaserade produktkandidaten CAN04

Cantargia har formellt ansökt om start av klinisk fas I/IIa-studie med dess antikropp CAN04, riktad mot målmolekylen IL1RAP, hos patienter med cancer. De indikationer som är av primärt fokus i den aktuella studien är icke småcellig lungcancer och pankreascancer. Det primära målet är att studera säkerhet, sekundära mål är bland annat at studera farmakokinetik, effekt och biomarkörer. Studien är planerad att genomföras som en multicenterstudie i BeNeLux och Skandinavien. Ansökningarna skickas nu in till nationella läkemedelsverk samt etiska kommittéer. Varje territorium har oberoende formella godkännandeprocesser vilket kan leda till att granskningstiderna kan variera.

Den kliniska studien har fått namnet CANFOUR, studiedetaljer och eventuella uppdateringar kommer kontinuerligt att publiceras på www.clinicaltrials.gov.

”Projektet följer kommunicerad plan och vi har tagit ytterligare ett steg mot målet att undersöka CAN04-antikroppen hos patienter med livshotande sjukdomar”, säger Göran Forsberg, VD för Cantargia. ”Jag vill tacka Cantargias team och våra samarbetspartners för deras engagemang för att nå denna viktiga milstolpe”.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017 kl. 14.40.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Läs mer på Cision