Cantargias styrelseordförande Magnus Persson tecknar teckningsoptioner och VD Göran Forsberg tecknar aktier i bolaget

Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,85 SEK per teckningsoption, beräknat med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 19 juli 2017 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 200 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 16 maj 2017 till och med 30 maj 2017.

Varje teckningsoption medför rätt till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 11,35 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 23 juni 2020 till och med den 14 juli 2020. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till styrelseordförande Magnus Persson så att Persson kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets verksamhets- och aktieutveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer antalet aktier att öka med 85 000 aktier och aktiekapitalet öka med 6 800 kronor. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas, baserat på bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 0,30 procent av aktierna och rösterna.

Cantargias VD Göran Forsberg har idag, den 21 juli 2017, även ökat sitt aktieinnehav i bolaget med 14 000 aktier. Forsberg ökade sitt innehav från 34 530 aktier till 48 530 aktier. Handeln har skett över marknaden.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 12.30

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Läs mer på Cision