Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Första kvartalet i sammandrag

  • Intäkter under perioden uppgick till 19,9 MSEK (12,1 MSEK)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 7,3 MSEK (1,1 MSEK) 
  • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till 0,94 (0,15 SEK)
  • Petra Pharma meddelade under februari att man fattat beslut om att initiera toxikologiska studier och därmed erhölls delmålsbetalning i PIP4K2 projektet om 2 MUSD, ca 16 MSEK
  • Under kvartalet genomfördes en företrädesemission, vilken slutfördes under april om 37,9 MSEK före emissionskostnader.
  • För att täcka likviditetsbehovet fram till genomförd emission, tecknades under januari ett brygglån om 5 MSEK som återbetalats i sin helhet.

Första kvartalet – finansiell sammanfattning

  • Intäkter                           19 904 (12 091) TSEK
  • Rörelseresultat                  7 331 (1 083) TSEK
  • Resultat efter skatt             7 122 (1 077) TSEK
  • Resultat per aktie               0,94 (0,15) SEK

VD HAR ORDET

Årets första månader inleddes med goda nyheter i PIP4K2 projektet som licensierades till Petra Pharma 2016. En läkemedelskandidat har valts, projektet går fram mot kliniska studier och därmed erhölls delmålsbetalning om 2 MUSD, ca 16 MSEK.

Nytt kapital har kommit in till bolaget med både befintliga och nya ägare genom den riktade nyemission som genomfördes under kvartalet. Emissionen gav 37,9 MSEK, före emissionskostnader. Denna kapitalanskaffning tillsammans med delmålsbetalningen från Petra Pharma, ger oss goda möjligheter att satsa framåt.

Petra Pharma valde under kvartalet en läkemedelskandidat i PIP4K2-projektet och uppgav att de inom ett år planerar att skicka in en Investigational New Drug (IND)-ansökan till FDA, amerikanska läkemedelsmyndigheten, för att starta kliniska studier. Projektets väg till marknad kommer att kunna generera delbetalningar om totalt 260 MUSD. Nästa delmålsbetalning utfaller när första dosen ges i de kommande fas 1 studierna.

Från avtal till klinisk kandidat har projektet löpt under en 18 månaders period, vilket är en exceptionellt kort ledtid i branschen. Detta gör sammantaget att vi har stora förhoppningar om framtiden för PIP4K2 projektet. Historiskt sett, har cancerprojekt som befinner sig i skedet där läkemedelskandidat är vald, visat sig ha hög sannolikhet att gå vidare till kliniska studier.

De data vi genererat i vårt Vps34-projekt det senaste året har styrt utvecklingen mot det mycket spännande immunonkologi-fältet. Här har vi intensifierat vårt arbete för att ytterligare styrka det kommersiella värdet i projektet.

Det finns en stor efterfrågan på behandling med ny verkningsmekanism för patienter som är drabbade av typ 2-diabetes och NASH. NASH har i dagsläget inte någon adekvat behandling. För dessa indikationer driver vi vårt STK25-projekt och fortsätter utvecklings-arbetet parallellt med att vi för samtal med potentiella licenspartners. 

Vi på Sprint Bioscience är inriktade på tre mål; omvandla kunskap till läkemedel som gör skillnad för patienter, skapa värde som kommer att inspirera till fortsatt stöd från våra aktieägare och bygga ett team som passionerat bedriver framgångsrik läkemedelsutveckling. Stärkta av våra framgångar – och vår förmåga att välja och kunna sälja projekt – genomförde vi en företrädesemisson under kvartalet för att ytterligare satsa på nuvarande och nya projekt.
Vår ledstjärna är att göra skillnad. PIP4K2 projektet som nu går mot klinik, kan komma att bli en helt ny behandling av tidigare svårbehandlade cancerformer, bland annat inom leukemi och vi är stolta att kunna vara en del av detta. Med ett projekt på väg in i klinik samt två projekt under utlicensiering så ser vi att Sprint Bioscience kommer att kunna nå långsiktig lönsamhet. Främst ser vi dock att vi, genom att starta nya projekt som angriper cancer på nya sätt, kommer att kunna göra skillnad för patienter.

Läs mer på Cision