Delårsrapport januari – juni 2017

April – juni 2017              

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 401 Mkr (1 235), en ökning med 13,4 %
 • EBITDA ökade med 0,9 % och uppgick till 242 Mkr (240) motsvarande en EBITDA-marginal på 17,3 % (19.4)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 123 Mkr (150)
 • Resultat efter skatt uppgick till 76 Mkr (84) motsvarande en resultatmarginal på 5,4 % (6,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,19 kr (1,67) före utspädning och 1,19 kr (1,67) efter utspädning

Januari – juni 2017          

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 729 Mkr (2 208), en ökning med 23,6 %
 • EBITDA ökade med 6,6 % och uppgick till 401 Mkr (376) motsvarande en EBITDA-marginal på 14,7 % (17,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 168 Mkr (218)
 • Resultat efter skatt uppgick till 77 Mkr (108) motsvarande en resultatmarginal på 2,8 % (4,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,15 kr (2,14) före utspädning och 1,15 kr (2,13) efter utspädning
 • Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,6 (0,4)
 • Förvärvet av Kemwell Indien slutfördes under februari
NYCKELTAL Apr – jun Jan – jun Jul 16 – jun 17    Jan – dec
Mkr 2017    2016     Ändring
i %
2017    2016    Ändring
i %
LTM   2016
Nettoomsättning 1 401 1 235 +13,4 2 729 2 208 +23,6 5 199 4 678
EBITDA1/ 242 240 +0,9 401 376 +6,6 774 749
Rörelseresultat EBIT1/ 123 150 -18,0 168 218 -23,1 334 384
EBITDA-marginal (%)1/ 17,3 19,4 14,7 17,0 14,9 16,0
Resultat per aktie (kr)1/ 1,19 1,67 1,15 2,14 3,32
Avkastning på eget kapital (%)1/ 3,3 3,5 5,0
Eget kapital per aktie1/ 75,2 72,1 75,7
Soliditet (%)1/ 46,1 51,1 52,4
Nettoskuld1/ 3 256 1 807 1 894
Nettoskuld/Eget kapital1/ 0,6 0,4 0,4
Nettoskuld/EBITDA1/ 4,2 3,2 2,5

1/APM: Alternativt prestationsmått (Alternative Performance Measures), se finansiella definitioner efter not 4. 

Thomas Eldered, VD:  

Försäljning och EBITDA utvecklades väl och i enlighet med våra förväntningar för kvartalet.

”Total försäljning utvecklades väl och vi rapporterar vår högsta försäljning och faktiskt även EBITDA någonsin för ett kvartal. Vi gynnades något av periodisering från årets första kvartal men till skillnad mot det starka andra kvartalet föregående år hade vi inga materiella positiva speciella poster eller poster av engångskaraktär. Medan affärsmixen var något ofördelaktig gav medvind i växelkurser  oss en positiv tillväxt, även utan tillskott från förvärv. Då vi genomför betydande tillväxtdrivande expansionsinvesteringar var jag särskilt nöjd att notera ett bra operativt kassaflöde.

Vi fortsätter att vinna viktiga nya uppdrag åt både nya och befintliga kunder, särskilt inom segmentet Sterile Liquids. Affärsaktiviteten var något lägre i segmentet Solids & Others, särskilt i Europa. Segmentet Development & Technology rapporterade låg tillväxt för utvecklingstjänster medan produkträttigheter och immateriella rättigheter inte var fullt i nivå med föregående år, trots att resultatet var något bättre än våra planer.

De förvärv vi genomförde under föregående år har generellt utvecklats väl. Integrering har genomförts helt i enlighet med våra planer förutom för utvecklingsverksamheten i USA där vi haft vissa motgångar. I Indien påverkades verksamheten negativt mot slutet av kvartalet inför generella skattereformer. Medan affärsaktiviteterna ökade under kvartalet i vårt högintressanta förvärv i Bengaluru, som vi tillträdde i Februari,  har vi fortfarande en eftersläpning jämfört med våra planer.

Vårt projekt för att införa serialisering i hela koncernen fortskrider enligt plan. Vi har anledning att anta att vi är väl positionerade att dra fördel att detta nya globala krav. Kapacitetshöjande investeringar för Sterile Liquids i Frankrike och Italien fortskrider helt enligt plan beträffande kostnader och färdigställandetid medan vi nu ser ytterligare försening, möjligen in i nästa år, av volymuppbyggnaden av frystorkning i Tyskland.

Vi ser ett flertal exempel på goda resultat beträffande tillväxt och vinst för våra rörelsedrivande dotterbolag och vi erhåller värdefulla erkännanden för vårt globala tjänsteutbud av många kunder. Detta är väldigt lovande för framtiden och vi gör viktiga framsteg i linje med våra övergripande mål. Men på kort sikt skapar några fördröjningar viss osäkerhet och tillsammans med engångskostnader under första kvartalet kan det bli utmanande att fullt ut uppnå vårt marginalmål för 2017.

Marknaden erbjuder oss goda möjligheter till värdefulla förvärv och betydande outsourcingprojekt. Även om vi nu har en ledande tillgångsbas och en global närvaro ser vi goda och mycket intressanta möjligheter som avser utnyttja. Våra tillväxtdrivande strategier kommer att leverera och jag är övertygad om vi kommer att nå våra långsiktiga mål när vi nu utvecklas till en ledande global CDMO.”

 Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 25 juli kl 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Henrik Stenqvist presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Recipharms webbsida, www.recipharm.com/sv/investor-relations från kl 07:45 samma dag och presentationen från konferensen kommer att laddas upp under dagen den 25 juli.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:

http://edge.media-server.com/m/p/fusxdcsu 

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer eller genom att skriva din fråga i frågefältet under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: + 46 8 505 963 06
Från Storbritannien: + 44 203 139 48 30
Från USA: +1 718 873 90 77

Pinkod för deltagare:
69768599#
 

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, 08 602 52 10 
Henrik Stenqvist, ir@recipharm.com, 08 602 52 00

Denna information offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2017 kl 07:45 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Läs mer på Cision