ENORAMA PHARMA OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSMEMORANDUM

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 1 november – 16 november 2018. 

Styrelsen i Enorama Pharma beslutade den 23 oktober 2018, med stöd av bemyndigande vid årsstämman den 16 maj 2018, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25 MSEK i syfte att fokusera på lansering av nikotintuggummi.  

Informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen finns idag tillgängligt på Bolagets hemsida (www.enorama.se) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Tryckta informationsmemorandum och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8, 111 77, Stockholm.

Investerarträff

I samband med företrädesemissionen kommer Bolagets VD Mats Rönngard att informera om verksamheten och framtidsplaner.

  • Datum och tid: 13 november 2018, kl. 12:00 – 13:00 
  • Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm
  • Förtäring: Lunch serveras
  • Anmälan: Via email till invitation.sweden@arctic.com, ange namn och kontaktuppgifter

Indikativ tidplan

30 oktober 2018  Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädes-emissionen
1 november – 16 november 2018   Teckningsperiod
1 november – 14 november 2018  Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North
7 november 2018  Offentliggörande av Q3-rapport 2018
1 november 2018 (tillsvidare)  Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen
Omkring 22 november 2018  Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen

RÅDGIVARE

Finansiell rådgivare till Enorama Pharma i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Enorama Pharma är Advokatfirman Delphi. 

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Enorama Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enorama Pharma kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Enorama Pharma offentliggör. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Enorama Pharma för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securités Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Enorama Pharma och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Läs mer på Cision