Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma

Antalet aktier och röster har ökat till följd av att 28 920 aktier har tillkommit efter utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för Moberg Pharmas aktiebaserade incitamentsprogram. Utnyttjandet av teckningsoptionerna innebär att antalet aktier och röster har ökat med 28 920 stycken från 17 411 842 stycken till 17 440 762 stycken och att aktiekapitalet har ökat med 2 892 kronor från 1 741 184,20 kronor till 1 744 076,20 kronor. 

Denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 8.30 (CET) den 30 juni 2017.

Läs mer på Cision