Framgångsrik toxstudie i Sprint Biosciences Vps34-program

Sprint Bioscience rapporterar resultat från en toxikologisk studie i bolagets Vps34-program. Studien som gjorts i möss syftade till att fastställa maximalt tolererbar dos vid upprepad dosering under fyra veckor. De doser som testats är upp till fem gånger högre än den dos som behövs för behandlingseffekt, vilket indikerar att det finns god säkerhetsmarginal för behandling. Inga kliniska symptom på toxicitet har observerats vid dessa doser och inte heller den patologiska undersökningen har visat på några förändringar som kan kopplas till toxicitet. Sammantaget visar studien att bolagets Vps34-hämmare, SB02024, är väl tolererad och kommer kunna ligga till grund för en regulatorisk GLP-kontrollerad toxikologisk studie, för vidare kliniska studier.

Ett ytterligare framsteg i projektet är nya resultat i fler cancerformer, njurcancer och tjocktarmscancer, som bekräftar de effekter vi sedan tidigare rapporterat i modeller av hudcancer. Samtliga är cancerformer med stort medicinskt behov.

Sprint Bioscience har som första grupp i världen visat att småmolekyler som hämmar Vps34-proteinet leder till ökad infiltration av immunceller i tumören. Den ökade infiltrationen av immunceller hämmar tumörens tillväxt och har visats öka effekten av andra immun-onkologiska läkemedel. De patienter som svarar dåligt på immunonkologisk behandling idag lider av just låg infiltration av immunceller i tumören.

Den globala marknaden för cancerläkemedel värderades till ca 112,9 miljarder USD 2015 och förväntas generera intäkter runt 161,3 miljarder USD vid slutet av 2021. Detta är en årlig tillväxt om ca 7,4 procent mellan 2016 och 2021[1].  Marknaden för immunterapi vid cancer-behandling värderades 2016 till 40,7 miljarder USD globalt[2]. Denna marknad förväntas ha en årligt tillväxt på 14,8% fram till 2023. En rapport från april 2018[3] visar att den globala marknaden för immunonkologi förväntas överstiga 100 miljarder dollar år 2022.

Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se

________

[1] Zion Research Report; Cancer Drugs Market by Therapy, Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis and Forecast, 2015 – 2021, #ZMR-490, 07-Dec-2016

[2] Enligt rapporten ”Cancer Immunotherapy Market Research Report- Forecast till 2023” från Market Research Future (MRFR).

[3] Enligt rapporten ”Immuno-Oncology Market, By Type [mAb (Naked, Conjugate), Cancer Vaccines, Immune Checkpoint Inhibitors (PD-1, PD-L1, CTLA-4)], By Application (Lung, Melanoma, Leukemia, Lymphoma) – Global Forecast to 2022” från Research and Markets, april 2018

Läs mer på Cision