SwedenBIO - branschorganisationen för life science

Inbjudan till dialog om de forskande läkemedelsföretagens förutsättningar i Sverige

Till:
Finansminister Anders Borg

Den globala konkurrensen för att attrahera de forskande
läkemedelsföretagens investeringar är idag stenhård. Många länders regeringar
gör stora ansträngningar för att skapa ett så attraktivt klimat som möjligt. Ska
svensk life science stå sig stark i den konkurrensen krävs tydliga och sammanhållna
satsningar. Regeringen har tidigare visat en hög ambitionsnivå när det gäller att
stärka svensk life science. Men dagens uttalande från finansminister Anders
Borg i Dagens Industri är oroande. Finansministern öppnar där för att ytterligare
försämra det svenska högkostnadsskyddet, något som direkt skulle motverka de
övriga satsningar som regeringen gör för att öka Sveriges konkurrenskraft.


Vi delar inte finansministerns
bild att dagens prismodell gynnar innovationer, snarare ser vi att den svenska
modellen för pris och subvention av läkemedel blir alltmer komplex och svåröverskådlig
och att det har en negativ inverkan på patienternas tillgång till nya, bättre
läkemedelsbehandlingar. Läkemedelsförmånen innehåller i allt högre grad äldre
läkemedel utan patent, medan det blir allt svårare för nya, bättre läkemedel
att kvala in i den offentligfinansierade förmånen, säger Anders Blanck, VD i
LIF.


Om vi ska ha
en stark och konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige måste vi ha en
politik som ser till hela värdekedjan. Statens vilja att betala för nya
behandlingar påverkar både var de globala företagen lägger sina forsknings- och
produktionsanläggningar och investeringsviljan i nya mindre forskande bolag. Om
man ytterligare minskar vårdens möjligheter att använda nya behandlingar
riskerar det i längden att strypa hela sektorns utveckling, säger Ingrid Heath,
vice vd och policychef på SwedenBIO.

Om svenska patienter även framöver ska ha tillgång till världsledande vård
och om vi ska ha kvar högteknologiska och forskningsintensiva företag i landet
krävs ytterligare investeringar från globala bolag. För att nå dit behöver vi
regeringsföreträdare som är öppna för dialog kring hur man skapar ett
långsiktigt konkurrensmässigt klimat.

Vi bjuder därför in finansministern till en dialog om villkoren för life
science i Sverige. Vi vill dela med oss av den handlingsplan för svensk life
science som just nu tas fram av våra två organisationer tillsammans med Swedish
Medtech (som representerar de medicintekniska företagen i Sverige).

Varmt välkommen till fortsatt dialog.

Ingrid Heath, Vice VD SwedenBIO, 0701 74 76 33

Anders Blanck, VD LIF, 0702 15 43 07

 

Läs mer på MyNewsDesk