InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning och datum för finansiell rapportering 2018

Valberedningen för årsstämman 2018 i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) utgörs av:

  •  David Sonnek, utsedd av SEB Venture Capital/SEB Stiftelsen
  •  Jonas Jendi, utsedd av Industrifonden
  •  Pål Jensen, utsedd av NeoMed/N5
  •  Anni Fuhr, utsedd av Rune Petterson
  •  Wenche Rolfsen, styrelsens ordförande (sammankallande)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 60 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2017.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@indexpharma.com.

Vidare har styrelsen i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) fattat beslut om datum för den finansiella rapporteringen 2018.

Kalender för finansiell rapportering 2018
Bokslutskommuniké 2017 – 26 februari 2018
Kvartalsrapport I 2018 – 17 maj 2018
Årsstämma 2018 – 24 maj 2018
Kvartalsrapport II 2018 – 28 augusti 2018
Kvartalsrapport III 2018 – 19 november 2018

Notera att datumet för publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017 har senarelagts jämfört med vad som tidigare kommunicerats.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Läs mer på Cision