Kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB

Deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 november 2018 dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast fredagen den 9 november 2018 per post på adress Diamyd Medical, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, samt namn på eventuella biträden.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 9 november 2018. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.    

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Anförande av verkställande direktör Ulf Hannelius
 7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut:
  a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
 12. Val av revisor.
 13. Beslut om bemyndigande om utgivande av aktier.
 14. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018.

Val av styrelseledamöter, revisor och beslut om arvoden m.m. (punkterna 9-12)

Diamyd Medicals valberedning avser att offentliggöra sitt förslag till val av styrelse m.m. senast två veckor före årsstämman.

Bemyndigande om utgivande av aktier (punkt 13)

För att möjliggöra förvärv av företag, rörelser eller enstaka rörelsetillgångar samt för rörelsekapital, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid nyemission som sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget då nyemissionen sker.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post på adress Diamyd Medical AB, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm eller per e-post investor.relations@diamyd.com.

Övrig information
Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 56 333 904 varav 2 130 186 av serie A (1 röst) och 54 203 718 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 7 550 557.

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, samt övriga handlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.diamyd.com senast från och med torsdagen den 25 oktober 2018 och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i oktober 2018
Diamyd Medical AB (publ)
Styrelsen

Läs mer på MyNewsDesk