SwedenBIO - branschorganisationen för life science

Kommuniké från årsstämma 10 maj 2017

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman bland annat beslutade om följande.

Räkenskaper 2016
Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016.

Styrelseledamöter
Beslutades att utse fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Till styrelsens ledamöter valdes Göran Wessman, Peter Ström, Kjell Stenberg, Leif Darner och Göran Arvidsson.

Styrelseordförande
Leif Darner valdes till ny styrelseordförande.

Arvoden
Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kr till styrelsens ordförande samt vardera 75 000 kr till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

Revisor
Till revisor omvaldes fram till nästa årsstämma revisionsfirman EY med Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande om nyemission
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som skall kunna emitteras respektive antalet aktier som skall kunna tecknas genom konvertering av skuldebrev samt antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst 4 000 000 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Darner, Styrelseordförande
Tel: 0705-7904 62 eller e-mail:leif.darner@vicorepharma.com

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail:per.jansson@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj kl 16.40 CET

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO.
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Läs mer på MyNewsDesk