Kommuniké från årsstämma i Cantargia AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken och stämman utsåg en revisor. Vidare beslutades att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande:

 •  SEK 250 000 till styrelsens ordförande;
 •  SEK 80 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
 •  SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
 •  SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
 •  SEK 30 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
 •  SEK 10 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att omvälja Claus Andersson, Lars Bruzelius, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Magnus Persson och Niclas Lundqvist som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Magnus Persson. Vidare beslutade stämman om omval av bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att ersättningarna skall beredas av ett särskilt ersättningsutskott inom styrelsen, att kriterierna därvid skall utgöras av den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen exklusive eventuella styrelseledamöter som är i beroendeställning till bolaget och bolagsledningen. Riktlinjerna skall tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.

1. Grundläggande princip

Lön och annan ersättning samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram skall vara marknadsmässiga och skall sammanvägas på så sätt att Cantargia kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

2. Fast lön

Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Den fasta lönen skall omprövas en gång per år.

3. Rörlig lön

 •  Årlig rörlig ersättning 

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön skall vara marknadsmässig och skall baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön skall fastställas för varje verksamhetsår.

Rörlig lön regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen som lön eller som engångsbetald pensionspremie. Vid utbetalning som engångsbetald pensionspremie sker viss uppräkning så att totalkostnaden för Cantargia blir neutral. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 20 % av fast årslön.

Summan av den rörliga ersättningen för ledande befattningshavare kan sammanlagt högst uppgå till 500 000 kronor.

 •  Rörligt långsiktigt ersättningsprogram med incitament att förvärva Cantargia-aktien  

För att stimulera ledande befattningshavare på längre sikt och för att främja investeringar i och ägande av Cantargia-aktier kan anställda erbjudas rörlig långsiktig ersättning för förvärv av aktier i bolaget. Långsiktigt ersättningsprogram är en rörlig långsiktig ersättning där deltagarna förbinder sig att använda utbetald kontant rörlig ersättning för att förvärva aktier i bolaget. Aktierna förvärvas av deltagarna på aktiemarknaden. Detta gäller utöver den årliga rörliga ersättningen.

Beslutet om det årliga belopp som är tillgängligt inom det långsiktiga ersättningsprogrammet kommer att byggas in i den årliga utvärderingsprocessen av totala rörliga ersättningar för att sammanlänka årliga prestationer till långsiktiga mål, att utöka anställdas aktieinnehav i Cantargia och för att behålla kompetenta medarbetare med konkurrenskraftiga villkor. Storleken på det långsiktiga ersättningsprogrammet beror på den anställdes position och möjlighet att påverka utvecklingen i Cantargia.

Deltagarna ska använda hela beloppet av den rörliga ersättningen inom det långsiktiga ersättningsprogrammet, netto efter skatt, att förvärva Cantargia-aktier på börsen. Bolaget betalar sociala avgifter på utbetald rörlig ersättning.

De aktier som förvärvats inom det långsiktiga ersättningsprogrammet kommer att låsas in under en period på tre år efter förvärvet. En anställd vars anställning upphör, genom egen uppsägning, uppsägning från företaget eller på annat sätt, är skyldig att behålla de aktier som förvärvats inom det långsiktiga ersättningsprogrammet under hela treårsperioden efter förvärvet, oaktat om anställningen upphör. I händelse av att en anställd eller före detta anställd bryter mot villkoren för det långsiktiga ersättningsprogrammet, såsom till exempel genom att underlåta att tillhandahålla information om statusen på sitt aktieinnehav eller genom att i förtid avyttra aktier förvärvade inom det långsiktiga ersättningsprogrammet, kommer detta att bli föremål för sanktioner samt att vederbörande måste återbetala hela beloppet (inklusive inkomstskatt, men exklusive sociala avgifter) som är utbetalt inom det långsiktiga ersättningsprogrammet.

Grundprincipen är att den rörliga lönedelen avseende det långsiktiga ersättningsprogrammet per år kan uppgå till maximalt 10 % av fast årslön.

Summan av den rörliga ersättningen avseende det långsiktiga ersättningsprogrammet för ledande befattningshavare kan sammanlagt högst uppgå till 300 000 kronor.

 •  Principer för årlig rörlig ersättning och långsiktigt ersättningsprogram

Vid utformningen av rörliga ersättningar till bolagsledningen som utgår kontant ska styrelsen överväga att införa förbehåll som 

i. Diskvalificerar en person som säljer sina aktier under den treåriga inlåsningstiden från framtida deltagande i det långsiktiga ersättningsprogrammet,

ii. villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och

iii. ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

4. Icke monetära förmåner

En ledande befattningshavare kan, i det fall styrelsen bedömer det lämpligt och/eller vid en individuell sammanvägning av den totala löne- och ersättningsbilden, vara berättigad till en extra sjukförsäkring.

5. Pension

Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga pensionslösningar enligt kollektivavtal och/eller avtal med Cantargia. Samtliga pensionsåtaganden skall vara premiebestämda. Löneavståenden kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar genom engångsbetalda pensionspremier förutsatt att totalkostnaden för Cantargia blir neutral.

6. Uppsägningstid

Uppsägningstiden från Cantargias sida skall vara högst 6 månader för verkställande direktören och högst 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Uppsägningstiden från verkställande direktörens sida skall vara lägst 6 månader och för övriga ledande befattningshavares sida skall den vara lägst 3 månader. Utöver uppsägningstid kan avgångsvederlag utgå med högst 12 månaders lön och anställningsförmåner för verkställande direktören.

7. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsens ersättningsutskott bereder förslag till beslut om lön och övriga villkor för ledande befattningshavare. Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas sedan av styrelsen exklusive eventuella styrelseledamöter som är i beroendeställning till bolaget och bolagsledningen.

8. Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma  

Styrelsen genom ersättningsutskott skall årligen utvärdera behovet av aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

9. Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning

Det föreligger beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning.

10. Övrigt
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut om riktlinjer för valberedning

Stämman beslutade enligt nedan:

Valberedning

 •  Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2017 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen, och så vidare. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsen ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

 •  Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
 •  Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a)   förslag till ordförande vid årsstämman;

b)   förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt antalet revisorer;

c)   förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott;

d)   förslag till arvode till revisorer;

e)   förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f)    förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag;

g)   förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

 •  Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt skall tillse att valberedningen omgående erhåller relevant information om resultatet av styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete. Sådan information skall lämnas senast under januari månad och innefatta uppgift om bl.a. styrelsens arbetsformer och om effektiviteten i dess arbete. Vidare skall vid behov styrelseordföranden adjungera vid valberedningens sammanträden.
 •  Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov skall bolaget dock svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Tidigare lydelse Ny beslutad lydelse
§ 4   AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 1 040 000 kronor och högst   4 160 000 kronor. § 4   AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 2 560 000 kronor   och högst 10 240 000 kronor.
§ 5 Antal   aktierAntalet aktier skall vara lägst 13 000 000 och högst
  52 000 000 stycken.
§ 5 Antal   aktierAntalet aktier skall vara lägst 32 000 000 och   högst 128 000 000 stycken.
§ 12   AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen   är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap.   lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är   antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda   lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39   § aktiebolagslagen (2005:551). § 12   AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen   är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap.   lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella   instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 §   första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de   rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2017/2020

Stämman beslutade om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget i enlighet med nedanstående villkor:

A. Emission av teckningsoptioner 2017/2020

Emissionen vilken omfattar högst 85 000 teckningsoptioner av serie 2017/2020, skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Antal emitterade teckningsoptioner 

Bolaget ska utge högst 85 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 85 000 nya aktier i bolaget.

2. Teckningsrätt
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseordförande Magnus Persson eller av Magnus Persson helägt bolag.

3. Emissionskurs
Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 30 maj 2017 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 200 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 16 maj 2017 till och med 30 maj 2017, dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert. 

Enligt en preliminär beräkning med Black & Scholes uppskattas värdet till cirka 0,83 SEK per teckningsoption.
 
4. Tid för teckning

Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 31 maj 2017 till och med den 8 juni 2017 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. 

5. Tilldelningsbeslut och betalning

Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den 12 juni 2017. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 19 juni 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.  

6. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 6 800 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m. 

Villkor teckningsoptioner

1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 23 juni 2020 till och med den 14 juli 2020, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i bolaget. Teckningsoptionerna skall dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
 

2. Utdelning
Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
 

3. Omräkningsvillkor m.m.

Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga.

 

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till styrelseordförande Magnus Persson varmed Magnus Persson kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 85 000 aktier och aktiekapitalet öka med 6 800 kronor;

2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 0,3 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner

Bolaget har inga utestående teckningsoptioner.

Beredning av förslaget

Styrelsen i Cantargia har inte deltagit i beredningen av beslutsförslaget.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bedömda kostnader 

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några kostnader inte kommer att uppstå för bolaget förutom begränsade administrativa kostnader.

Lund i maj 2017

Cantargia AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08.30

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Läs mer på Cision