Kvartalsrapport januari – mars 2018

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör 

2018 inleds med starkt momentum i hela verksamheten

I det första kvartalet 2018 visar vi en fortsatt mycket stark tillväxt. Vår omsättning ökade med 30 procent jämfört med föregående år och uppgår nu till 6,25 (4,8) MSEK. Det innebär att vi nu har radat upp 14 kvartal med växande försäljning. Tillväxten är uteslutande organisk då antalet order fortsätter att stiga kraftigt och frekvensen i återköp utvecklas väl för hela produktportföljen. I likhet med branschkollegor och tidigare år är säsongsvariationer tydliga, där det första och tredje kvartalen är något svagare på intäktssidan. Därför är det extra glädjande att detta kvartal har ett kraftigt förbättrat EBITDA jämfört med föregående år om -16 tkr (-2 053 tkr*). Våra bruttomarginaler ligger kvar på en förväntad hög nivå om 90 procent. Vi kan också konstatera att samtliga geografiska marknader växer under kvartalet.

Vår strategi för att utöka vår närvaro på viktiga marknader ligger fast.  Efter periodens utgång tecknade vi ytterligare ett distributionsavtal. Denna gång med Chayon Laboratories i Sydkorea som är en marknad där den biologiska läkemedelsutvecklingen är på stark frammarsch. Vårt mål är att ha avtal med partners för alla prioriterade marknader i Asien innan året är slut. Det är framförallt Japan, Singapore och Taiwan som vi fokuserar på i nästa steg.

Vi befinner oss i en tydlig tillväxtfas där vår växande produktportfölj lägger grunden till nya affärer på samtliga marknader. Detta starka momentum vill vi utnyttja och utveckla. Styrelsen beslutade därför att genomföra en riktad nyemission för att få garanterad och snabb tillgång till ytterligare expansionskapital. Vi kan med nyemissionens tillskott omgående stärka vår försäljnings- och marknadsorganisation, säkerställa fortsatt utveckling av patentskyddade och efterfrågade produkter och fortsätta på den inslagna och offensiva tillväxtresan. Nyemissionen är en tydlig kvalitetsstämpel på bolaget och ökar värdet för Genovis aktieägare.

Som ett led i att öka våra sälj- och marknadssatsningar har vi rekryterat Kevin Cook till vår amerikanska säljorganisation i Genovis Inc. Kevin Cook har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning inom massspektrometri både för instrument- och reagensområdet och ett stort tekniskt kunnande i kombination med erfarenhet från kundsidan. Med ett brett kontaktnät kommer fokus ligga på att bearbeta potentiella kunder inom biopharmaindustrin på den amerikanska västkusten samtidigt som Kevins erfarenhet kan stödja oss i vår framtida produkt- och applikationsutveckling.

Utöver den amerikanska rekryteringen avser vi att stärka vår marknadsorganisation med ytterligare medarbetare. Med basen i Lund rustar vi för fortsatt expansion, både på våra befintliga marknader och för att utveckla affären på de asiatiska marknaderna tillsammans med våra partners och nya distributörer. Bolagets fortsatta framgångar förbättrar också förutsättningarna för riktigt bra rekryteringar till Genovis. Vi får många kvalificerade sökande till våra tjänster och antalet spontanansökningar är stort, vilket stärker oss i våra ambitioner för framtiden.

I slutet på april lanserade Genovis sin första produkt för anrikning av proteiner inför analys, GlycOCATCH. Enkelt uttryckt är det en produkt för att underlätta och snabba upp analysprocesser, vilket efterfrågats av såväl industri och akademi som regulatoriska myndigheter. Det är vår första produkt inom detta segment och det ska bli spännande att följa utvecklingen framöver. Precis som många av våra tidigare lanseringar förväntar vi oss att GlycOCATCH främst kommer att börja användas i upptäcktsfas och därefter successivt ta plats i andra delar av värdekedjan.

Med en god start på året från det inledande kvartalet ser jag att det finns stora möjligheter att förbättra vår affär framöver. Inledningen av andra kvartalet indikerar fortsatt god försäljningstillväxt. Med de insatser som vi nu gör för att ytterligare bygga tillväxt, genom förstärkningar i vår organisation och fler tillskott till produktportföljen, ser jag fram emot att tillsammans med mina kollegor stärka vår position som en innovativ partner till de globala läkemedelsföretagen och driva Genovis utveckling framåt.

* Justerat EBITDA 2017 för att möjliggöra en rättvisande jämförelse på EBITDA nivå då bolaget valt att tillämpa IFRS 16, se redovisningsprinciper sid 10-11. 


Läs mer på Cision