Nyttjandeperioden av teckningsoptioner i Diamyd Medical inleds idag

I samband med en företrädesemission i maj 2017 utgav Diamyd Medical 852 074 teckningsoptioner för A-aktier och 25 989 268 teckningsoptioner för B-aktier. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner för A- eller B-aktier teckna en (1) ny aktie av respektive slag i Diamyd Medical under perioden 1-30 november 2018 till emissionkurs 4,55 SEK per ny aktie. Slutkursen för Diamyd Medicals B-aktie den 31 oktober var 6,41.

Vid full teckning tillförs Diamyd Medical cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna för B-aktier är noterade och föremål för handel på Nasdaq First North fram till och med den 28 november. (DMYD T01 B, ISIN kod: SE0009889199).

Både anmälningssedel och likvid måste vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda senast den 30 november 2018, enligt instruktioner på anmälningssedeln. För innehavare som har sina teckningsoptioner hos förvaltare, ska utnyttjande istället ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

De fullständiga villkoren för DMYD TO1 B, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur du går tillväga finns tillgängliga på www.diamyd.com.

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor
Om du har dina teckningsoptioner i en depå hos en förvaltare (t.ex. bank eller fondkommissionär) ska du i första hand kontakta din förvaltare med frågor.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade kan du vid frågor kontakta din bank eller:

Aktieinvest emittentservice:
Tel: 08-50 65 17 95
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Diamyd Medical AB:
Anna Styrud, CFO
Tel: 070-632 12 88
E-post:
anna.styrud@diamyd.com

G&W Fondkommission
Tel: 08-503 000 50
E-post: info@gwkapital.se

Om aktien
Diamyd Medicals B-aktie är noterad på First North vid Nasdaq Stockholm (DMYD, ISIN kod SE0005162880). Antalet aktier i Diamyd Medical uppgick till 56 333 904 per den 31 augusti 2018, fördelat på 54 203 718 aktier av serie B (1/10 röst) samt 2 130 186 aktier av serie A (en röst), vardera aktie av serie A och B med ett kvotvärde om, avrundat, 0,1014SEK. Aktiekapitalet uppgick per den 31 augusti 2018 till 5 713 545 SEK.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det orala GABA-baserat prövningsläkemedel Remygen®. En prövarinitierad studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år har startat vid Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Läs mer på Cision