Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Emissionslikviden i Företrädesemissionen, som således blir fulltecknad, uppgår totalt till cirka 37,9 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare mellan 25,2 – 48,8 MSEK före emissionskostnader under Q1 2019.

”Jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare som har deltagit i emissionen och därigenom visat sitt stöd för Sprint Bioscience verksamhet. Med ytterligare framgångar i vårt utlicenserade projekt ser vi nu fram emot att jobba vidare med att bredda projektportföljen och fokusera ytterligare resurser på att sälja våra befintliga projekt.” kommenterar vd Anders Åberg.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan företrädesrätt kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 14 februari 2018. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Sprint Bioscience aktiekapital med 252 494,50 SEK till 1 009 978,10 SEK. Antalet aktier ökar med 2 524 945 stycken till 10 099 781 stycken aktier. Därutöver nyemitteras 5 049 890 teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 vilka berättigar till teckning av 1 683 296 aktier varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare 168 329,60 SEK till 1 178 307,70 SEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) som omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019:1. Detta beräknas ske omkring vecka 11, 2018.

Läs mer på Cision