Sprint Bioscience förlänger teckningsperioden och upprättar tilläggsprospekt

Sprint Bioscience offentliggjorde den 28 februari 2018 att Petra Pharmas styrelse har fattat beslut om att initiera de toxikologiska studier som krävs för att ta PIP4K2-projektet in i kliniska studier. Därmed erhåller Sprint Bioscience den första delmålsbetalningen i projektet om 2 MUSD.
Med anledning av ovanstående har Sprint Bioscience till Finansinspektionen inlämnat ett tillägg till det prospekt som upprättades med anledning av erbjudande att teckna units i Bolaget och som godkändes av Finansinspektionen den 14 februari 2018. Tilläggsprospektet kommer vid godkännande att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som erbjuds inom ramen för prospektet, före offentliggörandet av tilläggsprospektet, har enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet.

Med anledning av ovanstående möjlighet till återkallelse av anmälan har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden med tre dagar, innebärande att sista dagen för anmälan om teckning av Units är den 6 mars 2018. Nytt preliminärt datum för offentliggörande av utfall i emissionen är den 9 mars 2018. Övriga datum i tidsplanen behålls oförändrade.

Styrelsen i Sprint Bioscience förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga teckningsperioden. Eventuell ytterligare förlängning av teckningsperioden kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast tisdagen 6 mars 2018.

Viktig information:
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Sprint Bioscience AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sprint Bioscience AB kommer endast att ske genom det prospekt som Sprint Bioscience AB offentliggjorde den 14 februari 2018.
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Läs mer på Cision