Sprint Bioscience stärker Vps34-projektet genom att patentsöka användningen av nyutvecklade biomarkörer inom immunonkologi

Biomarkörer kan användas både för att välja ut lämpliga patienter för kliniska prövningar och följa hur väl de svarar på behandling. Sprint Bioscience har utvecklat biomarkörer i Vps34-projektet. För att behålla vår ledande ställning i fältet har vi patentsökt användning av dessa biomarkörer för cancerbehandling där kroppens immunförsvar stimuleras till att angripa cancertumörer.

De senaste genombrotten inom cancerbehandling med immunologiska läkemedel har haft stor effekt för vissa patientgrupper. Antalet som blivit hjälpta har dock varit begränsat. För t.ex. malignt melanom är det ungefär en av tre patienter som inte svarar på behandling. Den begränsade effekten kan förklaras av att immunceller inte når in i tumören. De tumörer dit immunceller når brukar betecknas som ”heta” och svarar på immunterapi. Majoriteten av tumörerna saknar dock immunceller och betecknas som ”kalla”. Att kunna omvandla ”kalla” tumörer till ”heta” är en nyckelfråga för att kunna öka andelen patienter som svarar på behandling. Vi har tidigare kunnat visa att bolagets Vps34-hämmare kan omvandla ”kalla” tumörer till ”heta”, vilket gör att fler personer kan svara på behandling med immunterapi.

Vi har nu identifierat biomarkörer som kan detekteras i blodplasma. Med dessa biomarkörer kan vi välja ut lämpliga patienter och mäta effekten av behandling. Att kunna välja ut de patienter som kan behandlas med en Vps34-hämmare i kombination med immunterapi är avgörande för en lyckad klinisk studie och slutligen för att framgångsrikt behandla patienter.

Sprint Bioscience har de senaste åren förstärkt kompetensen inom tumörbiologi och vi ser nu effekten av det. Vi har genom vår ökade förståelse inom immunonkologi kunnat utveckla metoder för att mäta effekten av behandling med våra läkemedelskandidater. Ett patentskydd ger oss ett försprång gentemot andra inom fältet”, säger vd Anders Åberg.

Sannolikheten för en lyckad klinisk studie inom onkologi är dubbelt så hög för de studier som använder biomarkörer för att identifiera rätt patienter jämfört med studier där sådana biomarkörer saknas. Genom att bolaget nu utvecklat biomarkörer i Vps34-projektet så ökar sannolikheten för att kunna få fram ett fungerande läkemedel där det finns ett stort medicinskt behov. Detta kommer att vara till gagn för både patienter och aktieägare.

Läs mer på Cision