SwedenBIO - branschorganisationen för life science

SwedenBIO välkomnar statlig life science-investering

Första investeringsbeslutet fattat i nya statliga riskkapitalbolaget – 160 miljoner kronor till investeringar i svenska life science-företag

– Det här är en bra början som kan underlätta riskkapitalanskaffning för nystartade life science-bolag samtidigt som det är ett kvitto på att vårt långsiktiga opinions- och påverkansarbete bär frukt, säger Jonas Ekstrand, VD för SwedenBIO.

Statens riskkapitalbolag Saminvest startades så sent som i juli i år med uppdraget att investera i privat förvaltade riskkapitalfonder där det finns ett behov av marknadskompletterande investeringar. Nu offentliggör man sin första investering, 160 miljoner kronor som placeras i Hadean Capital, en Norgebaserad fond som nu öppnar kontor i Stockholm för att investera i svenska life science-företag.

– SwedenBIO har bedrivit ett målmedvetet arbete för att förbättra life science-sektorns tillgång till riskvilligt kapital, och i den kontexten har effektivisering av det statliga riskkapitalet spelat en central roll. Vi har konsekvent förordat just den här sortens fond-i-fond-lösning där man drar nytta av privata investerares expertis, säger Jonas Ekstrand.

Emellertid, understryker han, är 160 miljoner ett relativt litet belopp i sammanhanget.

– Det här är en lovande början, men enligt våra beräkningar krävs att minst 1,5 miljarder kronor investeras tillsammans med statligt riskkapital. Det skulle ge 10–20 bolag växtkraft vilket är mininivån för att vi ska se positiva effekter på tillväxt, export och kvalificerade arbetstillfällen.

Det statliga riskkapitalet är i den här konstruktionen avsett att fungera som en katalysator som sänker trösklar för privata investeringar. Förhoppningen är nu, menar Jonas Ekstrand, att Saminvests investering i Hadean Capital är den första i en längre rad av framåtsyftande åtgärder som kan stimulera investeringar i den svenska life science-sektorn.

Ytterligare ett initiativ i syfte att underlätta kapitalanskaffning för life science-bolag är den rekommendation för branschspecifik informationsgivning som SwedenBIO tagit fram i samarbete med bland andra Nasdaq. Målet har varit att etablera en ny branschstandard vad gäller den information bolag i utvecklingsfas kan och bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar – bland annat med avseende på förväntad långsiktig värdeökning – som på sikt bidrar till en väl fungerande kapitalmarknad.

Hadean Capital är en fond inom Hadean Ventures. Utöver Saminvests 160 miljoner kronor har ytterligare 170 miljoner kronor investerats i fonden av förvaltarteamet tillsammans med Gjensidigestiftelsen, Oslo Pensjonsforsikring, Argentum och Varner-Gruppen.

Läs mer på MyNewsDesk