Valberedning i XVIVO Perfusion AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i XVIVO Perfusions valberedning inför årsstämman 2018:

 Henrik Blomquist, företräder Bure Equity AB
Martin Lewin, företräder Eccenovo AB
Joachim Spetz, företräder Swedbank Robur

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 3 maj 2016. Valberedningen representerar tillsammans 30 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) kommer att hållas den 27 april 2018 i Göteborg. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till XVIVO Perfusion AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 53015, 400 14 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 21 september 2017
XVIVO Perfusion AB (publ)

Läs mer på Cision