Valberedningen inför Sprint Bioscience AB (publ) årsstämma har utsetts

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  •    Ordförande vid årsstämman
  •    Antal stämmovalda styrelseledamöter
  •    Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  •    Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  •    Val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
  •    Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Sprint Biosciences valberedning kan göra det senast 28 mars 2018, med e-post till valberedning@sprintbioscience.se eller med brev till Sprint Bioscience AB (publ), Att: Valberedning, Novum, 141 57 Huddinge.

Läs mer på Cision