SwedenBIO - branschorganisationen för life science

XVIVO Perfusion AB (publ) delårsrapport januari – september 2017

TREDJE KVARTALET 2017 (JUL – SEP)

• Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 8 procent och uppgick till 31,6 MSEK (29,1). Ökningen motsvarar 11 procent i lokala valutor. Den totala försäljningen under kvartalet ökade med 2 procent och uppgick till 32,3 MSEK (31,7). Ökningen motsvarar 4 procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 4,4 MSEK (5,4) motsvarande en EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 14 procent. Jämförelsestörande poster relaterade till förvärvet av Vivoline har belastat kvartalet med 0,4 MSEK (2,7), vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 4,1 MSEK (2,7) motsvarande en EBITDA marginal om 13 procent.
• Rörelseresultatet var 0,4 MSEK (-0,7), efter att avskrivningar om 3,7 MSEK (3,5) har belastat kvartalet.
• Nettoresultatet uppgick till -0,4 MSEK (-0,6), vilket gav ett resultat per aktie om -0,01 SEK (-0,02).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,6 MSEK (5,4).
• Försäljning av varm perfusion (STEEN Solution™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 30 procent (29) av försäljningen utan kapitalvaror.
• Inkluderingen av alla 220 (110 + 110) patienterna är slutförd i NOVEL-studien som genomförs i USA med STEEN Solution™ och XPS™. Denna kliniska studie kommer att utgöra underlag för bolagets PMA (Pre-Market Approval) ansökan hos FDA. STEEN Solution™ och XPS™ är redan tidigare godkänt för försäljning i USA under ett så kallat HDE-godkännande.
• PrimECC® studien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har färdigrekryterats. Studien har för avsikt att utöka den kliniska dokumentationen för PrimECC® och inkluderade totalt 80 (40+40) patienter.
• Första patienten hjärttransplanterad med den av Stig Steenutvecklade metoden. Stig Steens forskning har resulterat i en metod i samband med hjärttransplantation som gör det möjligt att transportera och förvara hjärtat från en donator på ett mer optimerat sätt än tidigare.

PERIODEN 2017 (JAN – SEP)

• Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under perioden med 15 procent och uppgick till 101,6 MSEK (88,0). Ökningen motsvarar 13 procent i lokala valutor. Den totala försäljningen under perioden ökade med 7 procent och uppgick till 106,8 MSEK (99,8). Ökningen motsvarar 4 procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 15,7 MSEK (19,7) motsvarande en EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 15 procent. Jämförelsestörande poster relaterade till förvärvet av Vivoline har belastat perioden med 2,3 MSEK (7,3), vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 13,4 MSEK (12,4) motsvarande en EBITDA marginal om 13 procent. 
• Rörelseresultatet var 2,4 MSEK (2,7), efter att avskrivningar om 11,1 MSEK (9,7) har belastat perioden.
• Nettoresultatet uppgick till 0,7 MSEK (2,1), vilket gav ett resultat per aktie om 0,03 SEK (0,09).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,3 MSEK (18,7).
• Försäljning av varm perfusion (STEEN Solution™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 32 procent (31) av försäljningen utan kapitalvaror.
• Bolaget tillfördes cirka 181 miljoner kronor före emissionskostnader genom en riktad nyemission till Tredje AP-fonden, Norron,  Swedbank Robur och Fjärde AP-fonden.
• 2 XPS™ levererades under perioden, varav en XPS™ till Australien och en XPS™ till Nederländerna, vilka båda är nya länder som fick tillgång till XPS ™. Vid periodens utgång hade 45 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™*.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 fredagen den 27 oktober 2017. Telefon: +46 (0)8 5059 6306, ange kod 20105534#

Göteborg den 27 oktober 2017
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* Vivolines EVLP-maskin.

Läs mer på Cision