XVIVO Perfusion AB (publ) delårsrapport januari – september 2018

TREDJE KVARTALET 2018 (JUL – SEP)

• Total försäljning under kvartalet ökade med 27 procent och uppgick till 40,9 MSEK (32,3). Ökningen motsvarar 18 procent i lokala valutor. Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 27 procent och uppgick till 40,3 MSEK (31,6). Ökningen motsvarar 18 procent i lokala valutor.
• Försäljning av varmperfusion* uppvisade en rekordtillväxt över 60 procent för kvartalet. Försäljning av varm perfusion stod för 40 procent (30) av försäljningen utan kapitalvaror.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,2 MSEK (4,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent. För jämförelsekvartalet 2017 uppgick EBITDA justerat för jämförelsestörande poster till 4,4 MSEK motsvarande en EBITDA marginal om 14 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 0,7 MSEK (0,4), efter avskrivningar om 4,5 MSEK (3,7).
• Nettoresultatet uppgick till 0,1 MSEK (-0,4), vilket gav ett resultat per aktie om 0,00 SEK (-0,01).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,7 MSEK (7,6).
• Perfadex Plus, en förbättring av Perfadex har lanserats i USA.
• XVIVOs nya prototyp av hjärtpreservationsmaskin har genomgått pre-kliniska försök med goda resultat.

PERIODEN 2018 (JAN – SEP)

• Total försäljning under perioden ökade med 21 procent och uppgick till 129,5 MSEK (106,8). Ökningen motsvarar 19 procent i lokala valutor. Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under perioden med 19 procent och uppgick till 120,4 MSEK (101,6). Ökningen motsvarar 16 procent i lokala valutor.
• Försäljning av varm perfusion* stod för 40 procent (32) av försäljningen utan kapitalvaror.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,4 MSEK (13,4) motsvarande en EBITDA-marginal om 16 procent. För jämförelseperioden 2017 uppgick EBITDA justerat för jämförelsestörande poster till 15,7 MSEK motsvarande en EBITDA marginal om 15 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 7,9 MSEK (2,4), efter avskrivningar om 12,6 MSEK (11,1).
• Nettoresultatet uppgick till 7,8 MSEK (0,7), vilket gav ett resultat per aktie om 0,30 SEK (0,03).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 26,0 MSEK (14,3).
• Nyemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner gav ett tillskott om cirka 19 MSEK.
• PMA-ansökan för STEEN Solution™ och XPS™ har inlämnats till FDA.
• Perfadex Plus, en uppgraderad version av Perfadex, har lanserats i Europa och USA.
• Analys av resultat från PrimECC®-studien visade att produkten är säker samt visade på positiva kliniska resultat.
• United Therapeutics och XVIVO Perfusion har inlett samarbete och United Therapeutics avser att använda XVIVO Perfusions produkter i deras tjänst inom organutvärdering.
• Reimbursement-koder (s.k. CPT-koder) för hela EVLP-processen i USA har varit på plats sedan 1 januari 2018, vilket förenklar ersättningsprocessen för sjukhus på den amerikanska marknaden
• 4 XPS™ levererades under perioden januari-september 2018. Vid periodens utgång hade 47 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14.00 fredagen den 26 oktober 2018. Telefon: +46 (0)8 5664 2651, ange kod 83059919#

Göteborg den 26 oktober 2018
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

*STEEN Solution™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™.

Läs mer på Cision