Vår verksamhet

SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten.

Vi utökar affärsnätverk
SwedenBIO står för ett stort nätverk av företagsledare, forskare, experter och finansiärer. Varje år anordnar vi flera mötesplatser, både nationella och internationella. På så sätt bidrar vi till att det ekosystem som utgör life science-sektorn i Sverige ständigt utvecklas.
Du kan läsa mer om våra mötesplatser här.

Vi bygger kunskap
Life science-sektorn befinner sig i en stor strukturomvandling. Värdekedjan ser annorlunda ut idag än för tio år sedan och förändringen pågår ständigt. Både stora och små företag måste anpassa sig till nya arbetssätt. Med mer virtuella bolagsstrukturer ökar också behovet av kunskapsöverföring mellan olika företag och organisationer. SwedenBIO har som ett av sina mål att underlätta för alla verksamma i branschen att snabbt ta till sig ny kunskap. Vi gör det via våra seminarier, via informationsmaterial och genom att koppla ihop rätt personer med varandra.
Här hittar du rapporter och annat.

Vi ger branschen en stark röst
Life science är en sektor som verkar nära samhället hela vägen från den tidiga forskningen till att produkten når marknaden. Vi är hela tiden aktiva i samhällsdebatten och för branschens röst. Vi är också samtalspart till myndigheter och politiker och för en ständig dialog kring branschens förutsättningar. Tack vare våra arbetsgrupper med experter från våra medlemsföretag har vi en stor bredd i de frågor vi driver. SwedenBIO är också remissinstans. På europeisk nivå verkar vi via EuropaBIO och för Sveriges talan i europeiska frågor.
Du hittar mer om vad vi tycker här.

I life science-industrin samlas företag som utvecklar medicin-teknik, läkemedel, diagnostiska metoder, samt experter inom exempelvis immateri-ella rättigheter, regulat-oriska frågor och finans.

Om SwedenBIO
SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra drygt 250 medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel, och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik.
Läs mer
Arbetsgrupper
SwedenBIO har fyra arbetsgrupper. Dessa driver opinion, tar fram kunskapsunderlag och fungerar som referensgrupper i olika sakfrågor.
Läs mer
Styrelse
SwedenBIOs styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelseordförande och vice styrelseordförande väljs på tre år, ledamöter på ett år.  
Läs mer
Stadgar och dokument
SwedenBIO är en icke vinstdrivande medlemsorganisation. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som också utser organisationens styrelse.
Läs mer
SwedenBIO Award
SwedenBIO Award syftar till att ge ökad synlighet för life science-branschen genom att uppmärksamma och belöna framgångsrika och föredömliga medlemsföretag som har utmärkt sig speciellt och bidragit till positiv uppmärksamhet för branschen.
Läs mer