Framgångsrik life science kräver fokuserade satsningar

Life science är en innovativ och högteknologisk bransch som bidrar till Sveriges fortsatta välstånd. SwedenBIO verkar för branschens tillväxt i en tilltagande internationell konkurrens.

Gör Sverige till en attraktiv plats för en global industri

Sverige är en aktiv nod i den globala life science-branschen.

Life science är en global industri och Sverige ska vara en aktiv nod.

Eftersom liknande sjukdomar drabbar människor i stora delar av världen är life science en global industri. De innovationer som tas fram av entreprenörer i Sverige kommer att hjälpa patienter över hela världen. På samma sätt kan patienter i Sverige få en ständigt bättre vård tack vare innovationer framtagna i andra delar av världen.

Vi arbetar för att Sverige ska bli en attraktiv plats i den globala industrin. Det blir vi om svenska företag och forskare har en stark internationell närvaro samtidigt som det är attraktivt för internationella företag att vara aktiva i Sverige. För att uppnå detta krävs konkurrenskraftiga villkor för såväl inhemska som internationella aktörer i Sverige, en aktiv marknadsföring av Sverige och kompetent etableringshjälp.

Ge de små växtkraft och locka hit de stora

Företagsklimatet behöver vara gynnsamt både för stora och små företag.

Företagsklimatet behöver vara gynnsamt både för stora och små företag.

En livskraftig life science-sektor kräver en blandning av små entreprenörsbolag med få anställda, medelstora mogna bolag med större FoU-budgetar och stora företag med global forskning, tillverkning och försäljning. Den politik som förs i Sverige måste skapa rätt förutsättningar för alla företag.

För entreprenörerna är tillgången på riskvilligt kapital avgörande. Detta kapital kommer huvudsakligen från privata investerare och globala life science-företag. Eftersom utvecklingskostnaderna är mycket höga och risken att misslyckas med projekten är stor finns det samtidigt ett behov av statligt riskkapital som kan komplettera marknaden. För att få fart på tillväxten hos de små bolagen behöver skatteincitamenten för investerare och för företag som satsar på FoU bli bättre och regelverket för personaloptioner behöver ses över.

För att de mer mogna företagen ska stanna i Sverige och för att de stora globala företagen ska investera här krävs internationellt konkurrenskraftiga förutsättningar. Dessa bolag utvärderar löpande med vilka samarbetspartners och i vilka länder de ska bedriva sin forskning och utveckling och samt var man ska förlägga sin tillverkning. Faktorer som spelar en stor roll i dessa beslut är skattenivåer, effektiva och proaktiva myndigheter, god kompetensförsörjning och dynamiska forsknings- och vårdmiljöer.

Lägg grunden med en dynamisk akademisk miljö

Idéer från akademin lägger grunden till många företag.

Idéer från akademin lägger grunden till många företag.

En majoritet av de idéer som resulterar i nya medicinska innovationer kommer ursprungligen från den akademiska miljön. Akademin är ofta också samarbetspartner under hela utvecklingskedjan. Sverige har många starka forskningsmiljöer men de är ofta allt för isolerade.

För att hålla internationell klass behöver fler forskare röra sig mellan akademi, vård och industri. Det behövs fler utlysningar för delade forskartjänster för att skynda på den utvecklingen. Samtidigt behöver den forskning som akademiska forskare gör tillsammans med företag värderas högre när forskarna senare ansöker om nya tjänster och forskningsanslag.   

Låt vården bli framtidsorienterad

Vården är en viktig motor för innovationer inom life science.

Vården är en viktig motor för innovationer inom life science.

Det yttersta målet med all verksamhet inom life science är att skapa bättre behandlingar och hjälpmedel för patienter. Hälso – och sjukvården är därför en central och självklar aktör inom life science. Vilket uppdrag vården får har en stor påverkan på hur stark sektorn kan bli i Sverige.

Ett bra samarbete mellan näringsliv och vård skapar nytta för patienter, ger effektivare vård och ett bra klimat för företagen. För att samarbetet ska fungera krävs att svensk vård tillåts bli mer framtidsorienterad än den är idag. Dagens fokus på att leverera vård för så lite pengar som möjligt har lett till att forskning och utveckling blivit nedprioriterat. I samma anda har Sverige blivit allt mer restriktiv med att betala för nya innovationer. De största förlorarna är patienterna som inte längre får del av den senaste forskningen och bättre behandlingar. Sjukvårdspersonalen får också svårare att upprätthålla sin kompetens. Ytterligare en konsekvens blir att företag väljer att förlägga sin forskning i andra länder.

Vården i Sverige har alla möjligheter att bli världsledande. Det som krävs är ett ökat fokus på forskning och utveckling där både vårdprofessioner och patienter får ökade incitament att delta i forskning.

Sverige har också bra grundförutsättningar för att ta global ledning i den stora digitalisering som just nu sker inom vården och forskningen. För att lyckas med det behöver vi utveckla våra journalsystem, register och biobanker och uppdatera regelverken i takt med den allt snabbare teknikutvecklingen. 

Stärk Sveriges position som tillverkningsland

Sverige är nettoexportörer av läkemedel.

Sverige är nettoexportörer av läkemedel.

Export av läkemedel och medicinteknik står för runt 8 procent av den totala svenska exporten. Sverige är idag relativt konkurrenskraftigt som tillverkningsland tack vare bland annat kompetent personal, förutsägbara myndigheter och låg risk för naturkatastrofer. Men konkurrensen om investeringar i tillverkning är stenhård mellan olika länder. De företag som planerar nya investeringar utvärderar förutsättningarna och jämför vad olika länder erbjuder. Ska Sverige växa som tillverkningsland och därmed få fler arbetstillfällen och ökad export måste vi fortsätta att ha internationellt konkurrenskraftiga företagsskatter. Vi måste också erbjuda ytterligare värden som stärker vår konkurrenskraft, till exempel bör Sverige ta ledningen globalt och stötta det fortsatta utvecklandet av en miljövänlig produktion.

Sätt tydliga mål för alla offentliga satsningar

Det sker en positiv kraftsamling kring life science i Sverige och SwedenBIO välkomnar de satsningar som görs. Eftersom life science är ett komplext område med många aktörer, både privata och offentliga, krävs en tydlig målbild för de satsningar som görs. De offentliga medel som satsas på att stärka life science i Sverige ska ha målet att Sverige år 2020 ska ha

  • fler anställda inom life science-sektorn.
  • ökade FoU-investeringar från företagen.
  • ökad export av life science-produkter och tjänster.
Handlingsplan 2018
Nu är vi på upploppet till att påverka den nationella life science-strategin! En handlingsplan för life science med tre fokusområden togs fram gemensamt av de tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO redan i våras.
Läs mer
Inspel
Här samlar vi de remissvar, kommentarer och inspel vi gjort i olika sakfrågor som påverkar life science-sektorn.
Läs mer
Debattartiklar
Här samlar vi våra debattartiklar och krönikor.
Läs mer
Rekommendation vid ägarspridning v1.1
SwedenBIO har i en satsning tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar inför en ägarspridning.
Läs mer