Athenapriset till forskning som gör fynd i nationella kvalitetsregister

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år Stefan James, professor i kardiologi och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt forskningsledare vid Uppsala Clinical Research Center, UCR, vid Uppsala universitet.

Stefan James, Uppsala Universitetssjukhus, vinner Athenapristet 2015. Fotograf Pax Engström Nyström.
Stefan James, Uppsala Universitetssjukhus, vinner Athenapristet 2015. Fotograf Pax Engström Nyström.

Priset, som består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, utdelas torsdagen den 3 december i samband med Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma. Prisutdelare är Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för life science.

Athenaprisjuryns motivering till valet av pristagare lyder:

“Ett banbrytande koncept som nyttiggör de nationella kvalitetsregistren och banar väg för intressanta samarbeten mellan akademi, sjukvård och life science-företag. En viktig insats för att stärka konkurrenskraften i svensk klinisk forskning och för att fylla de många kunskapsluckorna i sjukvården.”

En helt ny modell för studiedesign

Stefan James har tillsammans med sina medarbetare utvecklat en modell för en helt ny typ av studiedesign som möjliggör stora och randomiserade kliniska studier till en mycket låg kostnad. Modellen använder sig av den information som finns i de nationella kvalitetsregistren. Patienterna randomiseras samtidigt som deras data registreras i registret. Första gången modellen användes var i den så kallade Taste-studien som startade 2010 och som fram till mitten på 2012 inkluderade 7 244 på samtliga sjukhus i Sverige för att undersöka hur en ny typ av medicinteknisk produkt påverkade risken för att återinsjukna i hjärtinfarkt. Studien är den största prospektiva, randomiserade studie som dittills gjorts för att undersöka effekten av en medicinteknisk produkt på hjärtinfarktpatienter och resultaten har publicerats i New England Journal of Medicine, en av världens mest ansedda vetenskapliga tidskrifter.

– Att genomföra kliniska prövningar är oerhört dyrt och tidkrävande. Endast en liten del av alla kliniska beslut i sjukvården är i dag evidensbaserade i den meningen att de grundar sig på välgjorda kliniska studier. Vi insåg att om det ska gå att göra stora kliniska studier som verkligen har betydelse för patienterna måste vi hitta nya metoder och göra studier effektivare, billigare och samtidigt inkludera fler och mer representativa patienter, säger Stefan James.

En ny registerbaserad randomiserad klinisk studie har nyligen påbörjats vid UCR. Denna gång undersöks en ny metod att utföra tryckmätning hos patienter med kärlkramp jämfört med den i dag etablerade tekniken.

Om Athenapriset

Bakom Athenapriset står VINNOVA, Vetenskapsrådet, Forte, Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och tidningen Dagens Medicin. Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Juryns bedömningskriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Om juryn

Athenapristagaren har utsetts av en kunnig jury med en bred representation från hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. I juryn ingår: Johanna Adami (ordförande), avdelning Hälsa, VINNOVA, Mats Ulfendahl, huvudsekreterare medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, Håkan Billig, ordförande Läkaresällskapets kommitté för klinisk forskning, Bertil Guve, föreståndare för Centrum för teknik i medicin och hälsa, Kungliga tekniska högskolan, Karin Heeroma, medicinsk direktör, Astra Zeneca, Christina Herder, vd, Dilaforette, Peter Lönnroth, bitr regiondirektör, Västra Götalandsregionen, Nina Rehnqvist, ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, Ewa Ställdal, generaldirektör, Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, samt Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.