Focus questions

Vi arbetar med fem fokusfrågor för att skapa en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Tack vare våra arbetsgrupper med experter från medlemsföretag når vi djupt och brett i vårt påverkansarbete.

Foto: Xbrane Biopharma

FoU/Kliniska studier

Sveriges förmåga att vara en ledande forskningsnation inom life science hänger nära samman med förutsättningarna för life science-bolagen att bedriva forskning och utveckling (FoU). Svensk life science ligger i forskningens framkant och genererar innovationer som sprids världen över. Det leder till förbättrad livskvalitet och överlevnad hos patienter men bygger samtidigt grunden för framtida exportintäkter som kommer vårt samhälle till del.

Det finns mycket att göra för att undanröja hinder för life science i Sverige. SwedenBIO driver bl.a. på för bättre möjligheter att genomföra företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige, för ökat tillgängliggörande av forskningsinfrastruktur, för ett bättre utnyttjande av hälsodata och för ett gott samarbetsklimat mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård. Vi driver också på för att satsningar görs i strategiskt viktiga områden som t.ex. cell och genterapi, ett svenskt styrkeområde.

Kompetensförsörjning

God tillgång till kvalitativ kompetens är en av de faktorer som avgör var förläggning av investeringar och anläggningar hamnar. Tillgången till rätt kompetens är ett återkommande orosmoln. I SwedenBIO´s pipeline-undersökning 2020 uppgav var tredje företag att det är svårt att hitta rätt kompetens i Sverige. Det handlar både om tillgången till specialister inom specifika områden och senior kompetens inom företagsledning eller processkompetens.

SwedenBIO arbetar för att hitta smartare sätt att använda vår samlade kompetensresurs, så att den kan komma en större del av branschen till godo. Den internationella rekryteringen måste också underlättas. Många företag söker efter kompetens utanför landets gränser, men detta är förlagt med omfattande byråkratiska hinder som försvårar och fördröjer rekryteringsprocesserna. Sveriges attraktionskraft för kompetensen behöver tydliggöras och processerna för internationell rekrytering underlättas.

Intelligent kapital

SwedenBIO har entreprenören i centrum. Och för vår branschs entreprenörer är tillgången till kapital alltid central. Därför lägger vi stor möda vid att på allehanda sätt arbeta för att stärka life science-bolagens tillgång till finansiering. Det gör vi genom att attrahera olika former av internationellt kapital till Sverige (läs gärna om vårt internationella arbete här) och genom att arbeta tillsammans med de nationella kapitalmarknadsaktörerna för att åstadkomma de förändringar som krävs för ett starkare investeringsklimat i Sverige. Vi arbetar också intensivt med frågor som rör mjuk finansiering, exempelvis från Vinnova och EU:s forsknings och innovationsprogram för att säkra att de svarar mot branschens behov.

För ett life science-bolag har det stor betydelse att de finansiärer som de har med sig på resan, oavsett om det är riskkapital, family offices, mjuk finansiering eller något annat, inte bara bidrar med pengar utan också med kompetens. Ofta jobbar man ihop med sina finansiärer under många år. Därför har vi myntat begreppet intelligent kapital och driver en policyagenda för att Sverige ska vara ett attraktivt land för seriösa, långsiktiga investerare som bidrar till en stark affärsutveckling inom vår bransch. I det arbetet har vi stor glädje av att vi i medlemsskaran samlar de tunga finansiärerna inom life science och samtidigt inkubatorer och science parks där många av branschens yngsta bolag återfinns.

Träffa din nästa affärspartner på NLSDays.

Produktionsland Sverige

Sverige är ett starkt produktionsland inom life science med många komparativa fördelar. Den höga kompetensnivån inom arbetskraften kombinerat med stabil infrastruktur, närhet till FoU och en mognad inom digitalisering ger oss ett försprång och flera produktionsanläggningar har tillkommit de senaste åren. Vi arbetar för att de ska bli fler, både genom att göra Sverige till ett förstahandsval för internationella etableringar och genom att svenska life science-bolag som når produktionsfas ska kunna utveckla och expandera verksamheten här.

SwedenBIO samlar ett unikt nätverk av den produktionskapacitet som ryms inom landets gränser och har därmed en aktiv roll i Sveriges samhällsberedskap, bland annat gällande covid-19 pandemin liksom hur väl vi står rustade för att möta framtida hälsoutmaningar.

Internationell lyskraft och attraktionskraft

I en global konkurrens behöver Sverige erbjuda attraktiva förutsättningar för life sciencebolag att växa och utvecklas här, liksom för internationella bolag att fatta beslut om att förlägga verksamhet till vårt land. Dessa förutsättningar inkluderar ett skatteklimat som stimulerar till investeringar i forskning, bl.a. via FoU-avdrag och expertskatt. De innefattar också ett innovationsstödssystem som förmår stötta projekt med kommersiell livskraft till att ta sig hela vägen ut på en global marknad. Med attraktiva förutsättningar når vi inte hela vägen. En viktig uppgift är också att nå ut med Sveriges styrkor som life science-nation internationellt. Då behöver vi synas på internationella plattformar som BIO Convention och via våra systerorganisationer vid starka life science noder världen över. SwedenBIO samarbetar med life science aktörer framförallt i USA, Japan, SydKorea och Europa i syfte att stärka svensk life science lyskraft och för att skapa effektiva kontaktvägar för våra medlemsföretag.

Läs hela inspelet här: Sveriges Internationella attraktionskraft och lyskraft