The research and innovation proposal

Hösten 2020 lade regeringen den forskningspolitiska propositionen för 2021-2024. Här är våra inspel:

  1. Tillgängliggör forskningsinfrastrukturen
  2. Inrätta ett program för explorativ samverkansforskning inom Life Science
  3. Möjliggör för fler kliniska prövningar i Sverige
  4. Avskaffa avgifter för vetenskaplig rådgivning vid Läkemedelsverket
  5. Skärp målsättning för deltagandet i EU:s ramprogram
  6. Utöka och permanenta satsningen på Nationella Plattformen för Life Science inkubation
  7. Undvik ineffektiva policysatsningar

Förslagen går på djupet med vad och hur som behöver förändras och har valts ut baserat på att de lämpar sig att implementera i en forskningspolitisk proposition. Totalt har sju förslag till regeringen tagits fram genom samarbete med SwedenBIOs arbetsgrupper för public affairs och FoU samt en rad andra medlemmar. I tillägg skickar SwedenBIO återigen sitt inspel ”Sveriges internationella attraktionskraft och lyskraft som life science-nation” som togs fram inför nationella life science strategin, eftersom det från regeringens sida inte vidtagits några väsentliga insatser för att åstadkomma denna attraktionskraft och lyskraft.

Läs hela inspelet här: SwedenBIOs inspel till FoI