Guide för användning av kvalitetsregister

Idag lanseras en guide som ska underlätta användningen av kvalitetsregister. Guiden innehåller en visualiserad process som beskriver samverkan och utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning och riktar sig till forskare, registerhållare och CPUA-myndigheter.

– Kvalitetsregistren utgör en hörnpelare i forskning och utveckling för att få fram bättre, säkrare och effektivare behandlingar. Ambitionen är att öka och förenkla tillgängligheten såväl för forskare som företagare och samtidigt bidraga till att utveckla kvalitetsregistren. Guiden ska vara ett “levande” ramverk för alla parter i det fortsatta utvecklingsarbetet, berättar Maria Anvret, seniorrådgivare som lett arbetet från SwedenBIO.

Guiden visar vägen i processen från de inledande stegen med förarbete, kontakt med registret och ansökan om etiskt godkännande till utlämnande av data och redovisning av resultat. Detta är första delen av en mer omfattande guide som tas fram som ett komplement till överenskommelsen om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och industrins företrädare. Syftet är att underlätta det praktiska arbetet.

– Guiden kring användning av kvalitetsregister är ett bra exempel på värdet av gränsöverskridande samarbeten. När aktörerna samlas runt ett problem skapas förståelse för varandras förutsättningar och behov, som utgör grogrund för gemensamma lösningar och att roller och processer kan tydliggöras, fortsätter Frida Lawenius, vice vd på SwedenBIO.

Överenskommelse

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister. Syftet med överenskommelsen är att ge bättre förutsättningar för användning av kvalitetsregister i samverkan med industrin. Detta genom att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden och skapa konsekventa och transparenta former för samverkan.

Värdefulla källor för forskning

De Nationella Kvalitetsregistren utgör värdefulla källor för forskning och innovation. Samverkan mellan industrin och kvalitetsregister bidrar till forskning, produkt- och tjänsteutveckling. Den bidrar även till uppföljning av effekt, patientsäkerhet och introduktion av såväl medicin-, bio- och laboratorietekniska produkter och tjänster som läkemedel.

Guiden finns att hämta på kvalitetsregister.se: https://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/guideforsamverkanmellanindustrinochkvalitetsregister.3902.htm