Hyllner och Gidlund rapporterar från ATMP-gruppen

Johan Hyllner, Head of Cell Therapy, BioPharmaceuticals R&D på AstraZeneca och Eva-Karin Gidlund, Collaboration Development Manager på Cobra Biologics – a Charles River Company är ordförande respektive vice ordförande för SwedenBIOs referensgrupp som bidrar till life science-kontorets arbete om precisionsmedicin och ATMP.

ATMP har ju blivit väldigt hett inom Sverige de senaste åren, varför?

– Sverige är ett innovations- och forskningsdrivet land som just nu också har som strategiskt mål att bli ”ledande inom avancerade terapier innan 2030”. Dessa terapier som inte bara kan lindra och behandla svår sjukdom utan, i vissa fall, till och med bota sjukdomar som idag inte går att behandla. Dessa nya behandlingsmetoder har potential att inom en snar framtid vara en del av gängse praxis inom avancerad sjukvård.

Globalt är fältet på väg mot ett genombrott. De första ATMP produkterna med bevisad effekt och kommersiell lönsamhet har kommit ut på marknaden.

Spännande nog så visade Alliance for Regenerative Medicine senaste rapport från 2020 att det finns nära 1100 företag som utvecklar avancerade terapier för ett stort antal sjukdomar och över tusen pågående kliniska studier varav mer än 150 är i fas III.

– Många företag i Sverige är idag på kraftig frammarsch inom just ATMP-området och Sveriges regering fokuserar tydligt på detta område och har redan gjort viktiga investeringar genom satsningar såsom Center for Advanced Medical Products (CAMP). Den snabba utvecklingen som nu sker inom ATMP-läkemedel kan till viss del liknas vid den stora boom som tidigare skett för monoklonala antikroppar. Här går det undan, inte bara tekniskt och produktionsmässigt men också ekonomiskt och till nytta för patienter. Här gäller det att hänga med!

Ni deltog båda på ATMP Sweden World Tour som för första gången nu i maj genomfördes på global basis. Kan ni summera?

– Mötet arrangerades under ATMP Swedens organisation – ett nationellt nätverk som samlar en palett av diversifierade aktörer och initiativ, alla med Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) som gemensam nämnare.

Som representanter för SwedenBIO, kan ni nämna några nyckelpunkter att föra vidare till våra medlemmar från ATMP World Tour?

– Ja, konferensen gav en tydlig bild av att alla verkar ha samma problem, även om digniteten av dessa ibland skiljer sig åt. Tillverkningskompetens och kompetensförsörjning var en fråga som återkom under nästan alla sessioner. Detta är ju en fråga som vi inom SwedenBIOs arbetsgrupp för processutveckling och produktion har diskuterat intensivt de två senaste åren då vi är många bolagsrepresentanter som ser att verksamheterna expanderar mer och i snabbare takt än vad andelen utbildade personer gör.

– Vi tror också att det är oerhört viktigt att Sverige redan nu (helst i går) börjar jobba för att säkerställa tillgång till kompetenta personer. Vi ser ju tydliga problem i hur akademin i nuläget bygger upp nya utbildningar vilket oftast sker med utgångspunkt i befintlig utbildning. Denna approach tar ofta för lång tid och kan bli väldigt kostsam.

Eva-Karin och Johan menar att när områden snabbt ställer om och förändras såsom inom life science måste man hitta enklare mer effektiva sätt att resursförstäkra för att kunna hålla måttet inte bara på en nationell nivå utan även på den internationella arenan.

– Många av presentatörerna som representerade andra länder upplevde ju liknande kompetensförsörjningsproblem men kunde också beskriva konkreta exempel på hur utbildningsystem ställts om för att anpassas mer efter behovet. Som exempel kan Storbritannien nämnas som i nuläget ligger väldigt långt framme vad det gäller utbildningar i hela spektrat från grundutbildning till ledarskapsutbildningar, men för att nå dit har prislappen och den statliga finansieringen varit väldigt hög.

Andra viktiga punkter som genomsyrade hela konferensen och som speglades globalt för ATMP fältet var den höga kostnaden för tillverkning och varor, delvis bristen på en hållbar global leveranskedja, brist på etablerade analyser/djurmodeller och biomarkörer för effekt/potens. Men även en del gap kring produktutveckling och kommersialiseringskompetens i den akademiska världen, bristande förmåga för sjukhus att implementera ATMP samt brist på lämpliga betalningsmodeller för ersättning vilket ju länge varit ett problem i Sverige.

– Många lyfte också problematiken för att få en innovation att nå hela vägen till en kommersiell produkt, som såklart inte är ATMP specifik, men tydligt återkommande för ATMP produkter såsom de höga underhållskostnader, materialkostnaderna och att kunna anställa och underhålla kunnig personal.

– Då sjukhus vanligtvis inte har möjlighet eller vill associeras med kommersiella risker så måste hälso- och sjukvården jobba tillsammans med industrin för att samverka mer än någonsin om ATMP i Sverige och internationellt ska kunna nå framgång dvs. nå ut till våra patienter.

– Men bortsätt från de brister som belystes tycker vi oss kunna se tydliga områden där vi i Sverige verkligen utmärker oss. Bland dessa områden kan nämnas vår världsledande forskning inom ATMP och vår sjukvård som båda håller extremt hög kvalité. Till detta kan vi stoltsera med vår gedigna erfarenhet inom GMP och tillverkning av läkemedel samt de nationella samarbeten som redan nämnts såsom ATMP Sweden. Inom cellterapiområdet är vi definitivt redan världsledande inom NK-celler, MSC-celler, hPSC, och vi var väldigt tidiga inom CAR-T-terapier bara för att nämna några.

Kort info om ATMP Sweden

Nätverket ämnar accelerera ATMP baserade teknologier och initiativ i Sverige. ATMP Sweden tillhandahåller också samordning och kommunikationsstöd mellan pågående ATMP-aktiviteter och arbetar för att inkludera alla intressenter samt att upprätthålla en övergripande och uppdaterad faktabas där också gap och behov i den svenska ATMP-kedjan belyses. ATMP Sweden driver webbplatsen atmpsweden.se där projektinformation och rapporter från olika ATMP initiativ publiceras. ATMP Sweden arbetar för att stötta och utveckla nationella ATMP-projekt såsom Swelife-ATMP, CAMP och ATMP Innovation Milieu (en del inom Vinnovas program Visionsdriven hälsa).

ATMP Sweden har en årlig nationell konferens vilken kommer att anordnas 18-19 november 2021, men nu 26-30 april arrangerades alltså den första internationella konferensen.