Information till medlemmar ang. Covid-19

Vi följer utvecklingen och bidrar löpande med information för våra medlemsbolag. Kontakta oss gärna vid frågor.

Nu behövs alla delar av ekosystemet!

För oss som dagligen arbetar i en bransch som försöker hitta lösningar på hälsoutmaningar är situationen som just nu råder i coronavirusutbrottets spår på många vis inte ny. Vi är alltid i ett läge där effektiva samarbeten mellan små bolags innovationskraft och större företags muskler för att nå ut på en global marknad behövs.

Ett läge där regulatoriska myndigheter, akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv behöver lyssna på varandra och jobba ihop för att nå gemensamma mål som ytterst handlar om att rädda och förlänga liv. Just nu är denna livsviktiga växelverkan mer tydlig än någonsin.

SwedenBIO, som den nationella branschorganisationen för life science, samlar en betydande del av den bredd av aktörer som krävs för att arbeta fram både verktyg för att hantera SARS-CoV-2 och lösningar på alla de andra mer eller mindre akuta hälsoutmaningar vi står inför. Life science-bolag av olika storlek och inriktning, finansiärer, tjänstebolag med experter inom det regulativa området, kommunikation och mycket mer, liksom våra inkubatorer och science parks ingår alla i ett maskineri som vi till vardags hänvisar till som ekosystemet.

För att det här maskineriet ska fungera så effektivt som möjligt så mobiliserar nu vi på SwedenBIO. Både för att stötta er medlemmar som påverkas av coronavirusets effekter, inte minst den börsoro vi nu märker av, och för att bidra till en saklig och faktabaserad diskussion om branschens möjligheter till att bidra till samhällets hantering av coronaviruset. Som en del i det öppnar vi nu upp en Q&A-funktion på SwedenBIOs webbsida. Här kan frågor ställas kring den svenska life science-branschens roll i att möta utmaningen men också mer praktiska frågor som kan vara relevanta för medlemsbolag.

Vi är också i dialog med beslutsfattare kring de behov branschen har.Den dialogen kommer att fortsätta med oförminskad intensitet även då uppmärksamheten kring just denna samhällsutmaning klingat av. Långsiktigheten som präglar vår bransch och de risker det medför kan vara en pedagogisk utmaning att förklara. Men med strålkastaren riktad mot life science är det läge att lyfta just detta. Innovationskraften vi samlar i de svenska life science-bolagen med verksamhet i Sverige är en del i en samhällsberedskap vi behöver slå vakt om. Forskningen som sker inom näringslivet, inte sällan i nära samarbete med akademi och hälso- och sjukvård, är en innovationsmotor. Den behöver ges goda förutsättningar att fungera, utan hack. Likaså är Sveriges styrka inom läkemedelsproduktion något som tjänar patienter i Sverige och världen över väl.

Vi vill också uppmana SwedenBIO-medlemmar att dra nytta av att ni är del i en community. Kompetensen som ryms inom medlemsskaran är bred. Tveka inte att ta kontakt med oss på kansliet om ni önskar stöd i att kopplas ihop med olika funktioner och kompetenser. Om det är något vi är riktigt starka inom så är det att stötta varandra när det kniper!

Helena Strigård,

VD SwedenBIO