För medlemsföretag

Få svar på frågor som: Hur kan vi som biotechföretag bidra med vår forskning och vilka pengar finns att söka? Vad innebär regeringens stödpaket? med mera.

Hur kan vi som biotechföretag bidra med vår forskning och vilka pengar finns att söka?

16 mars 2020 Genom EU-initiativet IMI finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring covid-19-utbrottet, det så kallade coronaviruset. Projekten kan handla om antivirala medel, diagnostik eller verktyg för att hantera nuvarande och framtida utbrott av covid-19. Syftet är att lyfta medicinska innovationer för att stoppa coronaviruset och dess spridning. Läs mer på Vinnovas webb.

EU har även genom EIC Accelerator öppnat en snabbutlysning för finansiering till små innovativa företag som kan bidra till lösningar. Ansökan stänger redan 18 mars. Läs mer här. Kontakta gärna SwedenBIOs EU SME Support vid frågor.

Vad innebär regeringens stödpaket?

17 mars 2020 Regeringens föreslagna stödpaket innehåller tre delar. En likviditetsförstärkning genom anstånd med att betala in skatt, korttidspermittering för att rädda jobb samt att staten tar över sjuklöneansvaret under två månader. Den 19 mars fattar riksdagen beslut om stödpaketet.

Anstånd med att betala in skatt. Förslaget innebär att företag kan ansöka om anstånd med betalning av preliminär skatt på lön, arbetsgivareavgifter och mervärdesskatt, avseende högst tre månader under perioden januari till september 2020. Att reglerna gäller retroaktivt från 1 januari innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Syftet med de tillfälliga anstånden är att överbrygga tillfälliga likviditetsproblem hos i grunden livskraftiga företag. Det gäller både det akuta läget nu och följdeffekter, varför möjlighet ges att ansöka om anstånd till september.

Staten tar en ökad kostnad vid korttidspermittering. Förslaget innebär att staten står för halva lönekostnaden vid korttidspermittering och att arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Förslaget föreslås tillämpas från och med idag och gälla under 2020. Åtgärden är framför allt anpassat för branscher med ordernedgångar som direkt konsekvens av viruset och har troligen begränsad effekt för life science branschen.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader. Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Sedan tidigare är det beslutat att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet mellan 11 mars och 31 maj. Läs mer på Tillväxtverket. /Frida Lawenius, vice vd SwedenBIO

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. Bedömer ni på SwedenBIO att just den åtgärden kan ha effekter för life science-branschen?

17 mars 2020 Många av våra medlemsföretag är fortfarande i produktutvecklingsstadiet och har ännu inte nått lönsamhet. Därmed har dom inte heller tillgång till lånefinansiering. Vår bedömning är därför att den åtgärden har mycket begränsad effekt på vår bransch. En viktigare åtgärd för vår bransch vore att under den akuta perioden säkerställa tillgången till riskkapital. Vi vet av erfarenhet att i perioder av börsnedgång så stryps tillgången till riskkapital vilket påverkar våra medlemsbolag negativt. Almi, Vinnova och Saminvest är alla viktiga instrument som regeringen har att tillgå. Läs mer hos Riksbanken. /SwedenBIOs arbetsgrupp för affärsutveckling och finansiering

Vad innebär regeringens nya regelverk?

Här kommer en kort HR-manual för regelverk med anledning av Coronasituationen (sjukpenning, korttidspermittering, smittbärarpenning m.m.)

Staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet mellan 11 mars och 31 maj. Som arbetsgivare gör du karensavdrag som vanligt. Medarbetaren söker i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Staten tar hela sjuklöneansvaret under april och maj. Läs mer om sjukpenningregler och hantering av karensavdrag hos Försäkringskassan.

Egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden avskaffas tillfälligt.Medarbetare kan vara hemma för sjukdom i upp till 14 dagar utan att lämna in läkarintyg till dig som arbetsgivare.

Staten står för halva lönekostnaden vid korttidspermittering. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Stödet kommer att finnas tillgängligt 7 april, men tillämpas från 16 mars och under hela 2020.

Det finns nu centrala kollektivavtal träffade kring korttidspermittering mellan IKEM och de fackliga organisationerna – Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Ledarna, Unionen och IF Metall. Det krävs även ett det finns stöd för korttidspermittering i det lokala kollektivavtalet. Förbered er genom att träffa ett lokalt avtal som reglerar arbetstidsminskningen och vilka som omfattas.

Om kollektivavtal saknas behöver det finnas ett skriftligt avtal med stöd för korttidspermittering med minst 70 procent av medarbetarna.
Läs mer hos Tillväxtverket.

Anstånd med betalning av preliminär skatt på lön, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt, avseende högst tre månader under perioden januari till september 2020.Att reglerna gäller retroaktivt från 1 januari innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Läs mer om ansökan och förutsättningar hos Skatteverket.

Smittbärarpenning kan ansökas hos Försäkringskassan då medarbetare är smittbärare men i övrigt arbetsförmögen. För rätt till smittbärarpenning krävs smittläkarintyg. Läs mer om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Ansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning.I ditt ansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete som arbetsgivare, ingår att göra riskbedömning avseende utsattheten för coronaviruset och sjukdomen covid-19. Läs mer om ditt arbetsmiljöansvar i förhållande till Corona på arbetsmiljöverkets webb.

/Frida Lawenius, vice vd SwedenBIO

Vilken generell inställning bör man ha som börsbolag i sin kommunikation med investerare?

I tider av kris och osäkerhet uppstår snabbt rykten och spekulationer. Då är det extra viktigt att vara så tydlig och transparent som möjligt om hur bolaget påverkas på kort sikt. Samtidigt bör man förklara vilka långsiktiga fundamenta man står på som är avgörande för hur man återgår till ett normalläge och bygger värde på sikt.

Samtidigt har den europeiska finansmyndigheten ESMA har utfärdat en rekommendation där de föreslår att börsbolag så snart som möjligt bör kommunicera all relevant information om effekterna av COVID-19 i enlighet med deras skyldigheter enligt MAR-regelverket. Dessutom menar ESMA att börsbolag bör vara öppna kring de faktiska och potentiella effekterna av COVID-19, i den utsträckning det är möjligt. De bör basera den bedömningen både på en kvalitativ och kvantitativ analys av bolagens affärsverksamhet, ekonomiska situation och ekonomiska resultat och sedan rapportera det i årsredovisning för 2019, om den ännu inte har slutförts. Annars bör det ske på annat sätt, exempelvis i bolagets kommande delårsrapporter.

Frågan har besvarats av: Paues Åberg Communications. För ytterligare info, kontakta Jonas Rodny, jonas.rodny@pauesaberg.se, 076-190 90 51 eller Carolin Wiken, carolin.wiken@pauesaberg.se, 070-092 91 70.

Vi har inte lämnat någon prognos men måste vi ändå informera marknaden om hur vi påverkas av Coronaviruset?

Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan då bedömningen måste göras från fall till fall. Enligt Nasdaqs regelverk så kan faktorer vägas in vid bedömningen; händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela bolagets verksamhet; betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör aktiekursen eller andra faktorer som skulle kunna påverka aktiekursen.

Regelverket säger specifikt om bolagens finansiella ställning att om bolaget finansiella resultat eller ställning avviker från vad som rimligen kan förväntas med ledning av den information som bolaget har offentliggjort eller på annat sätt kommunicerat tidigare, kan informationen beträffande avvikelsen utgöra insiderinformation. Vid bedömningen av om en förändring av bolagets finansiella resultat eller ställning är tillräckligt väsentlig för att utgöra insiderinformation ska bolaget värdera avvikelsen med utgångspunkt i den senaste finansiella utvecklingen, prognoser eller framåtblickande uttalanden. I ett sådant bedömningsunderlag bör hänsyn tas till bolagets specifika verksamhet tillsammans med kända förändringar i finansiella förutsättningar under återstående del av den finansiella perioden. I förutsättningarna kan t.ex. ingå säsongsmässiga variationer samt generell marknadsutveckling. Hänsyn bör också tas till annan information som lämnats från bolaget gällande omvärldsfaktorer, såsom känslighetsanalyser avseende exempelvis ränta, valuta och råvarupriser. Sammanställningar av analytikers förväntningar på bolaget är inte avgörande för hur bedömningen ska göras.

Även om det är svårt att utifrån regelverket dra några generella slutsatser så bör man som noterat bolag överväga om det inte på långsikt kan finnas ett värde av att vara så transparent som möjligt genom att berätta hur bolaget påverkas av utvecklingen i nuläget med brasklappen att det givetvis är svårt att veta vad som kommer att hända i framtiden. Det bygger förtroendekapital och dessutom undviker man spekulation eftersom det alltid uppkommer i avsaknad av information. Dessutom ligger det i linje med ESMA:s riktlinjer.

Frågan har besvarats av: Paues Åberg Communications. För ytterligare info, kontakta Jonas Rodny, jonas.rodny@pauesaberg.se, 076-190 90 51 eller Carolin Wiken, carolin.wiken@pauesaberg.se, 070-092 91 70.

Vi bedömer att en av våra kliniska studier kommer att bli försenad eftersom vi genomför den på en rad kliniker i norra Italien som påverkats stort av Coronaviruset, behöver vi meddela marknaden om det?

Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan då bedömningen måste göras från fall till fall. Enligt Nasdaqs regelverk så kan faktorer vägas in vid bedömningen; händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela bolagets verksamhet; betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör aktiekursen eller andra faktorer som skulle kunna påverka aktiekursen. Även om det är svårt att utifrån regelverket dra några generella slutsatser så bör man som noterat bolag överväga om det inte på långsikt kan finnas ett värde av att vara så transparent som möjligt genom att berätta hur bolaget påverkas av utvecklingen i nuläget med brasklappen att det givetvis är svårt att veta vad som kommer att hända i framtiden. Det bygger förtroendekapital och dessutom undviker man spekulation eftersom det alltid uppkommer i avsaknad av information. Dessutom ligger det i linje med ESMA:s riktlinjer.

Frågan har besvarats av: Paues Åberg Communications. För ytterligare info, kontakta Jonas Rodny, jonas.rodny@pauesaberg.se, 076-190 90 51 eller Carolin Wiken, carolin.wiken@pauesaberg.se, 070-092 91 70.Dölj

Har myndigheterna utfärdat några instruktioner kring hur börsbolag bör kommunicera kring Corona?

Ja, den europeiska finansmyndigheten ESMA har utfärdat en rekommendation där de föreslår att börsbolag så snart som möjligt bör kommunicera all relevant information om effekterna av COVID-19 i enlighet med deras skyldigheter enligt MAR-regelverket. Dessutom menar ESMA att börsbolag bör vara öppna kring de faktiska och potentiella effekterna av COVID-19, i den utsträckning det är möjligt. De bör basera den bedömningen både på en kvalitativ och kvantitativ analys av bolagens affärsverksamhet, ekonomiska situation och ekonomiska resultat och sedan rapportera det i årsredovisning för 2019, om den ännu inte har slutförts. Annars bör det ske på annat sätt, exempelvis i bolagets kommande delårsrapporter.

Frågan har besvarats av: Paues Åberg Communications. För ytterligare info, kontakta Jonas Rodny, jonas.rodny@pauesaberg.se, 076-190 90 51 eller Carolin Wiken, carolin.wiken@pauesaberg.se, 070-092 91 70.Dölj

Hur kan man tänka kring bolagsstämman? Går det att senarelägga årsstämman?

Här finns en rad insatser att ta till:

  • Föreslå att årsstämman beslutar att det ska vara möjligt att följa stämman via direktsänd webbsändning.
  • Gör en förinspelning av VD-anförandet och lägg sedan ut det på hemsidan efter årsstämman.
  • Möjliggör för aktieägare att utse ett ombud som röstar å deras vägnar. Här kan exempelvis Euroclear vara behjälpliga i att administrera det.
  • Uppmana aktieägarna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Bjud inte på någon förtäring och om det förväntas att många kommer att delta fysiskt så dela upp deltagarna i flera olika rum om det är möjligt.

Ja det går att senarelägga årsstämman, men inte hur länge som helst. Årsstämman måste hållas enligt lag och den ska äga rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.Dölj

Vad händer med mina patent och patentansökningar om mina resultat blir försenade?

Experimentella resultat utgör ofta en mycket viktig komponent i patentansökningar inom life sciences för att troliggöra att uppfinningen fungerar, vilket är ett krav i patentsammanhang. Beroende på var någonstans i patentansökningsprocessen ni befinner er kan man tänka sig olika lösningar.

Situation 1: Första patentansökan (prioritetsgrundande ansökan)
Eftersom det inte är möjligt att lägga till nya uppgifter i en patentansökan efter ingivningsdagen, kan det vara klokt att överväga att skjuta på inlämningen av ansökan tills resultat har genererats. Detta förutsätter att uppfinningen kan hemlighållas tills inlämning av ansökan har skett, annars går uppfinningens nyhet ändå förlorad och därmed möjligheten att patentera den. Om en publicering av uppfinningen är nära förestående, till exempel genom en offentlig presentation, en artikel eller avhandling som inte kan skjutas upp, är det därför bättre att lämna in patentansökan utan experimentella resultat och göra det bästa möjliga av situationen, även om det innebär en ökad risk för att patentmyndigheterna anser att uppfinningen inte är tillräckligt tydligt beskriven eller inte tydliggjord, och att patentansökan därför inte kommer att beviljas.

Situation 2: Andra patentansökan (t.ex. PCT-ansökan)
Inom 12 månader från inlämningen av en första patentansökan kan en andra patentansökan lämnas in med prioritet från den första (här kan du läsa om prioritet: https://www.prv.se/sv/patent/ansoka-om-patent/innan-ansokan/prioritet/). Eftersom 12-månadersfristen som huvudregel inte kan förlängas och eftersom det inte går att lämna in tillägg till ansökan som inte har stöd i den information om uppfinningen som redan getts in, kan man, om resultaten är viktiga för att ansökan ska beviljas, överväga att dra tillbaka den första patentansökan och lämna in den på nytt när resultat har genererats och därmed skapa en ny ”första patentansökan”. Detta förutsätter att ingen publicering av uppfinningen har skett, vare sig av er eller av någon annan, innan ansökan lämnas in på nytt. Det förutsätter också att den tidigare, tillbakadragna ansökan, inte lämnar några rättigheter efter sig, vilket i praktiken betyder att den måste vara helt avslutad och inte kopplad till andra patentansökningar. Ta kontakt med ditt patentombud om du överväger denna möjlighet.

Situation 3: Nationell ansökningsprocess
I vissa lägen behövs experimentella resultat för att kunna besvara ett föreläggande, t.ex. i USA eller inför den europeiska patentmyndigheten (EPO). Så kan det vara om patentsökanden måste styrka en viss påstådd effekt av uppfinningen. I en sådan situation kan man undersöka om det finns möjlighet att begära fristförlängning enligt nationell lagstiftning i det aktuella landet. Eftersom patenträtten inte är harmoniserad gäller olika regler i olika länder, och med hänsyn till att vissa patentmyndigheter har stängt helt under perioder av Corona-pandemin kan det finnas möjligheter i vissa länder att begära att frister som inte kunnat mötas ska återställas.

Frågan har besvarats av: AWA Sweden AB. För ytterligare info, kontakta Louise Jonshammar, Louise.Jonshammar@awa.com eller Johanna Berg, Johanna.Bergh@awa.com.Dölj

Kan vi begära förlängning av tidsfrister p.g.a. Corona-pandemin?

I en nationell ansökningsprocess är det ofta möjligt att begära förlängning av tidsfrister, rådfråga ditt nationella patentombud. Se även kommentaren ovan (Situation 3).

Men generellt kan man inte räkna med att de lagstadgade tidsangivelser i patentansökningsprocessen kan skjutas upp av patentmyndigheterna på grund av omständigheter som beror på den rådande pandemin. Exempelvis kan man inte förvänta sig att den period som gäller för att åberopa prioritet i nyhetsbedömningen av en andra patentansökan (”prioritetsfristen”) kan åsidosättas, utom i den utsträckning det finns särskilda undantag i lag.

Frågan har besvarats av: AWA Sweden AB. För ytterligare info, kontakta Louise Jonshammar, Louise.Jonshammar@awa.com eller Johanna Berg, Johanna.Bergh@awa.com.