Intervju med Swelifes nya ordförande

Eva Sjökvist Saers har varit verksam i styrelsen för SwedenBIO sedan 2011 och var under de senaste åren vice styrelseordförande. Sedan februari 2020 är Eva ordförande för Swelife.

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram, med koppling till Vinnova, med fokus på ett stärkt life science i Sverige och startade 2014 utifrån flera olika initiativ. Strategiska innovationsprogram är aktörsdrivna satsningar som ska skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

De flesta känner nog tlll Swelife, men kan du beskriva vad ni gör?

Visionen är att life science i Sverige ska ha en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt. Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta. Kompetens och resurser inom life science ska i högre grad användas nationellt genom samverkan och samordning mellan olika parter från tex akademi, hälso-och sjukvård, industri samt myndigheter samt naturligtvis med hög grad av aktivitet från patienter/invånare. Vi arbetar aktivt för att Sverige ska erbjuda goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn samt att Sveriges invånare ska ha tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad vård.

Swelife arbetar alltid för samordning på nationell nivå och samlar aktivt aktörer med fokus på bättre hälsa för ökad samordning och samverkan. Vi identifierar ”glapp” och ”hinder” och möjliggör att de blir åtgärdade. Vi stimulerar också internationellt samarbete för vi anser att svensk life science bara kan bli världsledande om vi har ett internationellt perspektiv.

Mycket av det som Swelife bidrar med bedrivs i projekt – innovationsprojekt och strategiska projekt. Innovationsprojekt kan söka medel via öppna utlysningar för att snabba på affärsutveckling och kommersialisering för att på så sätt öka tillväxten i svensk life science. Strategiska projekt bidrar främst till systemförändring genom förändrade arbetssätt och förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter. Det ska skapas förutsättningar för innovation och det ska vara nationellt skalbart med en implementeringsplan.

Under de sex år som Swelife verkat har det varit 10 utlysningar om totalt ca 300 mkr. Ca 170 projekt har beviljats, varav ca 120 är innovationsprojekt och ca 335 unika organisationer har deltagit i dessa projekt. Den 2 april kommunicerade vi att 15 projekt för bättre hälsa får miljonstöd från den utlysning om 36 mkr som Swelife haft med ett annat innovationsprogram Medtech4Health.

Det här låter ju bra, men vad har åstadkommits konkret under de sex år som Swelife funnits?

Det tog lite tid innan vi fann formerna för vårt arbete, eftersom life science inte riktigt var definierat som det är i dag – ett ekosystem med en mängd aktörer och intressenter som behöver samverka för att nå ett gemensamt mål. Swelife hade dessutom en mycket smalare inriktning från början med fokus på folksjukdomar-diabetes. Nu täcker vi betydligt bredare scope och då har det också hänt saker när vi skapat förutsättningar och struktur.

Vad gäller de strategiska projekten har vi bland annat bidragit till följande:

  • Genomic Medicine Sweden (GMS), som samordnar införandet av precisionsmedicin över hela landet. Swelife har möjliggjort uppstart av initiativet.
  • Sjukvårdsintegrerad biobanking, innebär att insamling och hantering av prov för forskning stödjer sig på befintliga strukturer inom rutinsjukvården. Swelife har bidragit till detta projekt.
  • Testa Center – uppstarts- och projektstöd med fokus på biologiska läkemedel. Swelifes projekt etablerade processer för att ta in och genomföra verifieringsprojekt i centret. 10 projekt har också fått finansiering från Swelife för att använda Testa Center.
  • Sweper (Swedish Personalized Medicine) för ökad nytta av data för bättre hälsa. Här har tex beslutsstöd för 8 cancerprogram utarbetats och införs i hela Sverige under 2020. Swelife har bidragit med kompetens, projektledning och finansiering.

Vad gäller innovationsprojekten är Swelife en möjliggörare av en rad framgångsrika projekt som bidrar till att stärka svensk life science. Exempel på projekt som fått medel via Swelifes utlysningar är Ilya Pharma och Medituner. Det finns många ytterligare exempel där de projekt vi stöttat senare även fått finansiering från externa investerare och/eller EU-finansiering.

Hur arbetar ni inom Swelife?

Det operativa arbetet bedrivs av ett mycket kompetent programkontor under ledning av programchef Peter Nordström. Arbetet bedrivs i fyra portföljer, som leds av var sin portföljansvarig. Dessa portföljansvariga arbetar intensivt för att helheten ska få så stor verkningsgrad som möjligt. Dessa portföljer är:

  • Samverkan och samordning
  • Kompetens och kapital
  • Skalbara lösningar
  • Systematiska hälsodata.

I februari tillsattes en ny styrelse med mycket bred kompetens med representation från akademi, näringsliv/industri, hälso- och sjukvård och myndigheter. Till detta kommer utskott att tillsättas som kan arbeta med specifika frågeställningar och ge tillgång till ytterligare kompetens och nätverk.

Vad händer under 2020?

Vi utarbetade en strategi som vi beslutade om i slutet av 2019 med tydliga mål och handkngsplaner. Vi har också mappat Swelifes strategi gentemot den nationella life science strategin för att se vad vi kan göra för att säkerställa att vi nu går från ord till action. Här måste vi aktivt samarbeta/samverka/samhandla för att stärka life science.

Naturligtvis domineras mycket just nu av det som händer med anledning av Corona/Covid 19. Vi har ett brett kontaktnät och det pågår flera olika dialoger inom tänkbara områden där Swelife kan bidra aktivt.

När det nu finns ett life science- kontor på plats inom Regeringskansliet med representation från tre departement och det för första gången finns en nationell life science strategi – ja, då måste aktörerna och intressenterna inom svensk life science kroka arm i ekosystemet och verkligen agera. För ett starkt life science är bra för Sverige!