Lunch & Learn: Kompetensutbud och behov inom Life Science-industrin

Kompetensförsörjning och matchningsproblematik inom Life Science-industrin i Sverige har funnits på agendan och uppmärksammats i Sverige under flera år. När man skrapar på ytan finns det emellertid inte mycket fakta att tillgå som kan tydliggöra vad denna matchningsproblematik mer konkret skulle kunna innebära för bolag verksamma inom branschen – eller om bolagen i sin vardag faktiskt upplever att det finns en matchningsproblematik.

Under hösten 2015 gav Science Skills styrelse Mercuri Urval ett uppdrag att genomföra en studie som skulle kunna förmedla en nuläges- och framtidsanalys av kompetensutbud och behov inom Life Science-industrin med fokus på Öresundsregionen, Stockholmsregionen (inkluderat Uppsala) och Göteborgsregionen. Målsättningen med studien var att leverera fakta gällande vilken typ av kompetens som Life Science-industrin behöver för att vidareutveckla sina affärer, samt vilken kompetens som det råder brist på, alternativ finns ett överskott av.

Studien genomfördes under hösten 2015 och våren 2016 och har inkluderat en nationell förstudie, en kvantitativ del där cirka 120 företag svarat på enkätfrågor samt analysintervjuer med cirka 45 utvalda företag i Skåne, Stockholm/Uppsala och Göteborg.

Den 4 oktober på Medicon Village Lunch & Learn presenterar Mercuri Urval och Science Skills resultatet av studien.