Ökad tillgänglighet till nationell forskningsinfrastruktur inom life science

Regeringens forskningsproposition 2016/17:50 betonar vikten av en ökad tillgänglighet till akademiska forskningsinfrastrukturer för samtliga forskande organisationer i Sverige, inklusive industri och sjukvård. Dock finns det idag inga tydliga riktlinjer för hur denna tillgänglighet skall säkerställas i praktiken. Har vi de organisatoriska formerna och flexibiliteten som krävs för att våra forskningsinfrastrukturer skall ge maximal nytta till hela forskningssamhället i Sverige?

För mer information läs här.