Nationell samordning och satsning

Det är komplicerat och fragmentiserat att genomföra studieförfrågningar i Sverige. Våra grannländer erbjuder kostnadsfria och smidiga processer som lockar företagen att förlägga sina studier där istället.

Sverige behöver samordning på nationell nivå, med en samlad ingång för företag som vill undersöka möjligheterna att genomföra kliniska prövningar. Inom ramen för den danska satsningen ”Trial nation” erbjuds företagen kostnadsfritt en samordnad feasibility-process med svar inom fem dagar. Dessutom är tillståndsprövningarna i Fas I avgiftsbefriade. Sverige har samma grundförutsättningar som Danmark, men där satsar man på att göra landet attraktivt för kliniska prövningar.

Sverige är ett litet land och gör att patientunderlaget blir begränsat. Det är därför angeläget att samordning kan ske på nationell nivå för att möta upp behoven. Det vore även önskvärt att de nordiska länderna kunde agera gemensamt för att underlätta rekrytering av patienter, där ett gemensamt patientunderlag skulle öka företagens intresse av att förlägga studier här.

Om vi vill att Sverige ska vara ett land för kliniska prövningar måste vi signalera det. Det kan vi göra genom att skapa smidiga, snabba och förutsägbara processer till rimliga priser. Sverige behöver ett ”Trial nation” – en ingång med en samordnad, snabb och kostnadsfri process kring genomförbarhet, utförare, studiedesign, samordning av patientunderlag samt tillstånd.

”Effektiv ”matchning” mellan läkemedelsutvecklare och kliniker ger förutsättningar att attrahera banbrytande behandlingskoncept till Sverige redan i utvecklingsskedet. Den danska modellen ”Trial nation” med en samordnad, kostnadsfri och snabb process för matchning, är ett framgångsrecept som visar hur vi kan nå dit. I den hårda internationella konkurrensen om prövningarna skulle ett ”Trial Scandinavia” kunna få nordiska länder att lyfta tillsammans!”

Thomas Olin, CEO Kancera