SwedenBIOs förslag på åtgärder för fler kliniska prövningar i Sverige

Korta ledtiderna fram till studiestart!

Processen fram till studiestart behöver slimmas i alla led. För det behövs samordning av nationella och regionala aktörer i ett gemensamt gränssnitt för en användarvänlig, överskådligt och attraktiv process.

Tydligt politiskt ledarskap!

Det behövs ett politiskt ledarskap för hälso- och sjukvården som efterfrågar forskning och prövning, med ett tydligt FoU-uppdrag och uppföljning på genomförda aktiviteter.

Ekonomiska drivkrafter i hälso- och sjukvården!

Hälso- och sjukvårdens styrsystemen behöver premiera forskning och samverkan, med ersättningsmodeller som ger utrymme för kliniska prövningar och drivkrafter för prövarna. Öronmärkning av resurser för infrastruktur, personal och tid för prövningar behöver möjliggöras.

Säkra tillgången till forskningssjuksköterskor!

Tillgången till forskningssjuksköterskor behöver säkras med bemannings- och kompetensstrategier som säkerställa tillgång till personal och erbjuder attraktiva villkor.

Drivkrafter för prövarna!

Det ska premieras att delta i forskning och prövning. Kliniska studier ska kunna vara vetenskapligt meriterande och ge aktivitetspoäng, även om de är industrisponsrade.

Undanröj onödiga administrativa och regulatoriska hinder!

Hinder för adekvat och etisk delning av hälsodata mellan vård, akademi och företag behöver undanröjas och samordning av patientunderlag möjliggöras över regiongränserna.

Distributionen av studieläkemedel till forskningskliniker underlättas genom att ta bort kravet på depå i Sverige.

Öka kapaciteten genom smartare användning av befintlig infrastruktur och digitala lösningar!

Kapaciteten för kliniska prövningar behöver ökas genom smartare användning av befintliga infrastrukturer inom hälso- och sjukvården, t ex. för privata studieutförare utanför ordinarie mottagningstider, poolning av kompetens och genomförande av prövningar på distans.

Ta initiativ till ett nordiskt ”Trial nations”!

Sverige bör ta initiativ till en satsning där de nordiska länderna kan agera gemensamt för att underlätta rekrytering av patienter, t.ex. avseende smala patientkohorter.