Kasta inte ut barnet med badvattnet i strävan efter hållbarhet i offentlig upphandling (Remissvar)

SwedenBIO stöttar regeringens insatser att skapa ett mer hållbart samhälle, där införandet av mer hållbara kriterier i offentlig upphandling är en del av lösningen. Mindre life science-bolags förutsättningar att bidra till ett hållbart samhälle bör dock beaktas i kravställandet vid upphandlingar.

Som representant för ett stort antal små och medelstora företag vill SwedenBIO belysa dessa bolags särskilda förutsättningar att å ena sidan bidra med innovativa, hållbara alternativ till sjuk- och hälsovården, och å andra sidan att äska fram de administrativa resurser som krävs för att leva upp till regeringens förslag om att myndigheter och enheter ska beakta klimatet vid offentlig upphandling. Detta framgår i vårt remissvar på Ds 2021:31: ”En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling”.

Svenska life science-bolag sitter på nyckeln för att lösa flera hållbarhetsutmaningar både inom de globala hälsomålen och effektivare och miljövänligare läkemedelsproduktion. Av de mer än 3 000 bolag som utgör den svenska life science-branschen är merparten mikrobolag eller små och medelstora företag (SMF). Flertalet av dessa bolag svarar för innovationer som är väsentliga för att lösa framtidens utmaningar.

SwedenBIO anser att det är viktigt att beakta att kraven ska ställas på ett sätt som tillåter även SMF utan tillräckliga resurser för omfattande hållbarhetsarbete att delta på lika villkor, inte minst då dessa bolags innovationer kommer att behövas för att kunna adressera hållbarhetsutmaningar inom branschen. Ett exempel är antimikrobiell resistens, där Sverige ligger i framkant gällande innovationer som möjliggör alternativ till antibiotika samt verkar preventivt.

”Om dessa innovationer ska kunna göra verklig skillnad behöver upptaget av innovationer i svensk sjukvård förändras och här finns en chans att regulatoriskt främja hållbarhet och innovation samtidigt”, säger Helena Strigård, tjl VD för SwedenBIO.

SwedenBIO vill se att små och medelstora bolag med hög innovationsnivå ges möjlighet att delta i offentlig upphandling under en särskild kvot där hållbarhetskraven beaktas men med utgångspunkt i hur bolagens innovationer skulle kunna bidra till att uppnå hållbarhetsmål, snarare än i vilken mån bolaget som sådant uppfyller formella hållbarhetskrav.

Möjligheterna för dokumentation, påverkan och uppföljning ser annorlunda ut för mindre, innovativa bolag, varför det är lämpligt att införa undantag för dessa med alternativa sätt att möta hållbarhetskraven. Om företag vars produkter och tjänster behövs för att långsiktigt verka för ökad hållbarhet snavar på att de inte kan möta upp formella rapporteringskrav så har vi kastat ut barnet med badvattnet.

För att stärka de små och medelstora life science-bolagens kunskaper och förmågor inom hållbarhet har SwedenBIO instiftat en arbetsgrupp vars främsta syfte är att stödja branschföreningens medlemmar i sitt långsiktiga hållbarhetsarbete. Införandet av klimathänsyn i offentlig upphandling kommer att driva på dessa bolags hållbarhetsarbete under de kommande åren, men om deras lösningar och produkter utestängs från den offentliga verksamheten finns stor risk att dessa innovationer inte kommer offentligheten till godo.

SwedenBIOs remissvar kan läsas i sin helhet här.