SwedenBIO:s rekommendation för informationsgivning avseende bolag i utvecklingsfas

SwedenBIO har i en satsning tagit fram en branschstandard för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar inför en ägarspridning.

Framtagen av SwedenBIO:s Arbetsgrupp för Affärsutveckling och Finansiering.
Fastställd av SwedenBIO:s styrelse 2020 12 11

Ladda ner branschstandarden här:

SwedenBIO:s rekommendation för informationsgivning avseende life science-bolag i utvecklingsfas (pdf)

Dokumentet har till syfte att uppmuntra bolag i utvecklingsfas att i prospekt och annan dokumentation som upprättas i samband med ägarspridningar och kapitalanskaffningar som underlag för investerares bedömning av bolaget (”prospektliknande dokumentation”) tydligt lämna information i förhållande till de i denna rekommendation beskrivna informationspunkterna. Informationspunkterna utgör ett tillägg till den information som bolaget är skyldigt att lämna om dess verksamhet i enlighet med gällande prospektregler och de informationskrav som relevant marknadsplats uppställer.

Varför har SwedenBIO tagit fram dessa rekommendationer? Behövs de verkligen?

En av våra absolut viktigaste uppgifter är att verka för bästa tänkbara förutsättningar för life science-branschen i Sverige och då är tydliga och homogena spelregler en nyckelfaktor. Våra rekommendationer är utformade för att främja ett sunt klimat där investerare kan känna sig trygga i att de får adekvat information som kan ligga till grund för sin utvärdering och hur den eventuellt kan påverka den långsiktiga värdeökningen. För life science-företag i utvecklingsfas fungerar rekommendationerna som en checklista där man kan bocka av de olika informationspunkterna som de föreslås ta upp i sina årsredovisningar, prospekt och annan dokumentation som upprättas i samband med ägarspridningar och kapitalanskaffningar – varken mer eller mindre. Vår ambition är att rekommendationerna ska bidra till etablerandet av en ny branschstandard vilken syftar till ökad transparens och som ett slags ”konsumentskydd” för investeraren. Branschen är betjänt av en välfungerande kapitalmarknad och detta initiativ skall ses som ett led i att arbeta långsiktigt i syfte att göra informationsgivningen ännu mer seriös och adekvat vilket bör bidra till detta (en välfungerande kapitalmarknad för life science bolag i utvecklingsfas).

Har det varit dåligt med information tidigare?

Inte nödvändigtvis dåligt, men väldigt olika mellan företagen. Redan idag finns prospektregler och informationskrav som de olika marknadsplatserna ställer upp, men trots detta finns det gott om exempel på företag som informerar både för lite och för mycket, medvetet eller omedvetet.

Vi hoppas och tror att ett SwedenBIO:s rekommendationer gör det enklare för bolagen att göra rätt.

Har ni stöd av börserna och andra parter?

Absolut. Nasdaq har deltagit i arbetet med framtagandet av detta dokument och är uttalat positiva. Aktietorget ser rekommendationen som ett viktigt redskap i att få upp kvaliteten på informationen i prospekten vid ägarspridning. Vidare har representanter för ledande investment-banker, advokat- och revisionsbyråer deltagit i detta arbete.

Vad händer om man bryter mot rekommendationen?

Det här är som sagt rekommendationer och SwedenBIO har varken ambitionen eller det juridiska mandatet att utdöma straff eller liknande. Men de omfattande överläggningar vi har haft med olika intressenter under arbetet med rekommendationerna talar för att det ligger i bolagens egenintresse att följa god sed på kapitalmarknaden – och det är vad vi kommer att arbeta för, att rekommendationerna sätter ramarna för en ny branschstandard.

Gäller det alla börser?

Absolut. Detta är en rekommendation från SwedenBIO som alla berörda bolag kan anamma, oavsett marknadsplats.

När börjar det gälla?

Nu, med omedelbar verkan. Vi ska komma ihåg att det är rekommendationer vi talar om – det här är det vi från och med nu rekommenderar bolag i utvecklingsfas med avseende på informationsgivning.

Blir det inte dyrt för företagen?

Att söka publikt kapital kostar både tid och pengar. Det är viktigt för förtroendet för branschen att relevent och tillräcklig information ges av de som söker kapital. Denna extra information som ska redovisas är inte bara viktig för att ta in publikt kapital utan borde även vara en del av affärsplanen för företaget.

Kan man verkligen veta allt detta?

Det kommer med all sannolikhet visa sig variera mellan olika bolag och projekt. Vissa informationspunkter som vi tar upp kanske inte är tillämpliga på ett visst bolag. I sådana fall bör de uteblivna informationspunkterna identifieras och förklaring ges till varför uppgifterna inte adresseras.

Vad händer om man har fel?

SwedenBIO ger ut denna rekommendation. De olika marknadsplatserna kan använda denna i olika utsträckning för att eventuellt direkt eller indirekt ställa krav på de företag som vill använda dem för att ta in kapital.

Kommer ni att uppdatera rekommendationen?

Vi tror oss ha tänkt på allt, men erfarenheten visar att man gör klokt i att vara ödmjuk. Det kan visa sig med tiden att vi behöver precisera eller förtydliga någon del av rekommendationen och det kan uppkomma externa faktorer som förändrar villkoren i vår bransch.

Vi kommer att följa upp efterlevnaden och ändamålsenligheten löpande. Och så kommer vi förstås att ta intryck och dra slutsatser av återkoppling från relevanta intressenter.

Kontaktuppgifter

Helena Strigård, VD/ Director General
SwedenBIO
Wallingatan 24
111 24 Stockholm

Email: helena.strigard@swedenbio.se

Telefon +46 (0) 73 640 28 05