Nasdaq välkomnar SwedenBIOs initiativ för ny branschstandard avseende informationsgivning

SwedenBIO har i en ny satsning – i samarbete med Nasdaq– tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar.

Jonas Ekstrand

– Vi vill långsiktigt säkra att life science-bolag kan få tillgång till riskvilligt kapital. Då är det viktigt med hög kvalitet och relevans i informationsgivningen, säger Jonas Ekstrand, VD på SwedenBIO.

Och initiativet välkomnas av Nasdaq där life science och biotech är stora och viktiga sektorer.

– Det är oerhört värdefullt för investerare att få transparent, tydlig och relevant information att basera sina beslut på, säger Adam Kostyál, chef för europeiska noteringar på Nasdaq. Jag är övertygad om att både branschen i sin helhet och de enskilda bolagen kommer att vinna på en god och enhetlig standard för informationsgivning.

Den nya policyn omfattar rekommendationer om vilken information bolag kan och bör lämna för att bidra till att investerare kan göra korrekta bedömningar – bland annat med avseende på förväntad långsiktig värdeökning.

– Vi vill helt enkelt skapa en ny branschstandard som fungerar som ett slags ”konsumentskydd” för investeraren, förklarar Jonas Ekstrand. Ska man lyckas ta t.ex. ett läkemedelsprojekt hela vägen från idé till patient och marknad måste man göra rätt från första början – det gäller allt från forskning och klinisk utveckling till finansiering och kapitalanskaffning.

Nasdaq har deltagit i arbetet med den nya policyn baserat på övertygelsen att SwedenBIOs rekommendationer på sikt kan bidra till att ytterligare stärka kapitalmarknaden för life science-bolag i utvecklingsfas.

– Vi vill sätta en standard som hjälper företagen att hitta rätt miniminivå på den information man tillhandahåller kring sina projekt när man söker nytt kapital, säger Jonas Ekstrand, VD för SwedenBIO. Med ökad stringens i informationsgivningen får investerarna tillgång till relevant och detaljerad information vilket bör bidra till att kunna fatta väl underbyggda investeringsbeslut.

Rekommendationerna utgör ett tillägg till den information som bolag är skyldiga att lämna i enlighet med gällande prospektregler och de krav som den aktuella marknadsplatsen ställer.

För mer information:

Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO – 070-302 08 96

Adam Kostyál, Nasdaq – 073-449 71 45

Läs mer här.