Ny task force om hållbarhet

Träffa Charlotte af Klercker, Global Director Sustainability and External Affairs på Sobi som leder arbetet.

Du är med i SwedenBIOs arbetsgrupp för public affairs och kommunikation. En del av arbetsgruppens uppgifter berör hållbarhet. Vill du berätta lite kort om hur ni jobbar med frågor kring hållbar utveckling?

– Arbetet med hållbarhet inom gruppen är nytt för i år. Vi är just nu i processen att lägga grunden till ett forum där vi kan jobba med dessa frågor på bästa sätt. Nästa steg blir att identifiera de frågeställningar och behov som finns hos SwedenBIOs medlemmar gällande hållbarhet. Målet är att arbetsgruppen ska bli ett forum där man kan lära sig av och stötta varandra.

Hur pass effektivt tycker du arbetet för hållbarhet är i den svenska life science-sektorn?

– Det finns en rad stora aktörer inom svensk life science som är proaktiva och drivande i hållbarhetsfrågor, men olika bolag har kommit olika långt. Mycket uppmärksamhet läggs nu på miljömässig hållbarhet och därför det är viktigt att hjälpa andra se att även det ”sociala bidraget” är en hållbarhetsfråga där life science kan göra stor skillnad – t.ex. arbetet för ökad tillgång till behandlingar. Hållbarhet handlar också om innovation och att utveckla nya effektiva processer, där jag upplever att flera av SwedenBIOs medlemmar bidrar.

Hur arbetar Sobi med hållbarhetsfrågor?

– Sobi’s arbete med hållbarhet är heltäckande, där vi har identifierat att vårt största bidrag är inom social hållbarhet. Vi är specialiserade på läkemedel för sällsynta sjukdomar med stort medicinbehov och jobbar hårt för att tillgängliggöra dessa behandlingar för fler patienter. Men vårt ansvarsområde är större än så och vi jobbar även för att kartlägga vår klimatpåverkan, följa hållbarhetsarbetet i vår leverantörskedja och med compliance-frågor som antikorruption och regelefterlevnad.

Vad är viktigt att tänka på för mindre eller nystartade life science-bolag när det gäller hållbarhetsarbete?

– Ett uttalat etiskt ramverk – Code of Conduct – är en bra start för alla bolag. Sen ska man göra en väsentlighetsanalys. Var har bolaget störst möjlighet att bidra positivt? Bidrar verksamheten till ökad hälsa eller utvecklar man effektiva processer som kan göra t.ex. tillverkning mer hållbart.

Gruppen består av följande medlemmar:

  • Charlotte af Klercker, Sobi
  • Oskar Bosson, Bioarctic
  • Mattias Lindberg, Bird & Bird
  • Emilia Hertzberg, Sahlgrenska Science Park
  • Jonathan Gromark, BioGaia