Stadgar och dokument

SwedenBIO är en icke vinstdrivande medlemsorganisation. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som också utser organisationens styrelse.

Föreningsstämman

Föreningsstämman hålls innan maj månads utgång varje år, normalt sett i månadsskiftet mars/april. Kallelse till föreningsstämman skall ske per e-post till medlemmarna senast tio dagar före stämman samt anslås på föreningens webbsida.

Motioner

Om en medlem vill att ett ärende ska behandlas på föreningsstämman skall ärendet anmälas skriftligen till kansliet senast 60 kalenderdagar före årsmötet. Motioner och förslag skall sedan sändas till medlemmarna senast sju arbetsdagar innan årsmötet.

Rösträtt

Det finns tre sorters medlemskap i SwedenBIO: life science-företag, tjänsteföretag och samarbetsorganisationer. Enbart life science-företag har rösträtt på föreningsstämman. Tjänsteföretag och samarbetsorganisationer har rätt att närvara på stämman om stämman beviljar dem rätten att närvara.

Stadgar

SwedenBIOS stadgar, årsmötet 2016

Verksamhetsberättelser

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2020