Tyck till om Processindustriell IT och Automation (PiiA)

Programmet för Processindustriell IT och Automation (PiiA) är ett strategiskt innovationsprogram med mål att se till att processindustrin i Sverige har de avancerade IT- och automationslösningar som krävs för att kunna dra nytta av digitaliseringen. Något som i hög grad är relevant för life science-branschen.

Men hur väl mappar programmet mot branschens behov? Hur behöver programmet utformas för att ge goda förutsättningar för mindre bolag att delta i projekten? SwedenBIOs arbetsgrupp för processutveckling och tillverkning har tagit fram en enkät till medlemmarna med syfte att få svar på det. En sammanställning av synpunkterna kommer att förmedlas till PiiA.

Länk till enkäten: https://www.surveymonkey.com/r/PiiA

Bakgrund:

Sveriges processindustri ses som världsledande, delvis tack vare ett nära samarbete med IT- och automationsföretag som levererar utrustning och lösningar. För att bibehålla och stärka denna position måste industrin och dess underleverantörer anamma digitaliseringen på ett entusiastiskt sätt, och dessutom hitta tekniker och arbetsmetoder som ökar effektivitet, lönsamhet och hållbarhet.

Det är här som Processindustriell IT och Automation (PiiA) kommer in i bilden. PiiA utgör en del av Sveriges strategiska innovationsprogram och har som mål att se till att processindustrin har de avancerade IT- och automationslösningar som behövs för att kunna dra nytta av digitaliseringen mer effektivt än sina konkurrenter på världsmarknaden.

PiiA stimulerar samarbete mellan olika processindustrisektorer, leverantörer och forskare genom att samordna ansökningar om finansiering av innovationsprojekt, stödja forskning, analysera industrins behov, föra samman forskare och hjälpa branschens aktörer att få tillgång till den utbildning och kompetens de behöver.

PiiA är ett av 17 strategiska innovationsprogram som finansieras genom ett gemensamt initiativ av innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och Vetenskapsrådet.

Övergripande mål för 2022

Ett viktigt mål är att hjälpa industrin, dess IT- och automationsleverantörer samt forskare på området att bättre hantera pågående förändring. Ett annat är att hjälpa industrin och dess underleverantörer att, på ett bättre sätt än sina globala konkurrenter, utveckla och implementera digitala lösningar. Framgång inom detta område kommer att innebära ökad digitalisering vad gäller processer, produkter, tjänster och erbjudanden i hela branschen. När vi når 2022 vill vi att över hälften av de företag som har deltagit i vår verksamhet ska anse att de har hanterat förändringarna inom digitalisering bättre än sina konkurrenter. Ett annat mål är att över hälften av de forskargrupper som har deltagit i PiiA:s aktiviteter ska ha blivit bättre på forskning, utveckling och innovation (FUI) och därmed stärkt sin internationella position.

Mer info på:

http://sip-piia.se/

https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogram-processindustriell-it-automation/

Kontakt SwedenBIO

Helena Strigård,

Vice VD och policychef, kansliansvarig för Arbetsgruppen för Processutveckling och tillverkning

helena.strigard (a) swedenbio.se

073 640 28 05