Rådslag om strategier och prioriteringar i förverkligande av Vision e-hälsa 2025

Fredrik Koffner, medgrundare till Cuviva, deltog för SwedenBIO:s räkning i rådslaget för Vision e-hälsa 2025 som hölls den 23:e mars. Cuviva är en kommunikationsplattform för individuellt anpassad vård i hemmet, med fokus på äldre och multisjuka. Syftet är att öka vårdkvalitet och effektivisera användandet av resurser i vården.

Berätta om rådslaget för Vision e-hälsa 2025, vad är det?

Visionen är ett initiativ från regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, med mål att Sverige ska vara världsledande inom området e-hälsa år 2025. Tillsammans med aktörerna i styr- och samverkansorganisationen för initiativet bjöd de in till rådslag med fokus att diskutera hur de aktuella inriktningsmålen och dess insatser möter behov och förväntningar ute i regionerna. Därtill delades information om vad som pågår i arbetet och vad som planeras framöver.

Som representant för SwedenBIO, kan du nämna några nyckelpunkter att föra vidare till medlemmarna?

Diskussionen kretsade främst kring två av inriktningsmålen för Vision e-hälsa 2025; Rätt information och kunskap samt Utveckling och digital transformation i samverkan, och hur väl de prioriterade insatserna möter målen.

I relation till dessa diskuterades utmaningen i behovet av varje parts tolkning av befintlig lagstiftning. Idag måste varje upphandlade enhet själv tolka lagstiftningen, något leverantörssidan argumenterar för att de bör få stöd i. Detta då tolkning kräver kompetens som i sin tur kräver tid, vilket bromsar utvecklingen. Som det fungerar idag finns dessutom risk att tolkningen blir diversifierad. Även ersättningssystemens utformning i vården lyftes, och hur dessa bör anpassas till de nya möjligheterna; exempelvis att bedriva digifysisk vård med stöd av digital teknik i hemmet, för att hjälpa till att öka förändringstakten.

Gällande Utveckling och digital transformation i samverkan lyftes regionernas och kommunernas behov av stöd i kunskapsinhämtning. Stödet för att stärka kompetensen hos upphandlande enheter är idag lågt, precis som stödet för utveckling av nya arbetssätt så som genom digitalisering. Dessutom finns behov att tillvarata varje regions kunskap och sprida den till andra regioner och kommuner, något det idag saknas en nationell struktur för.

Hur angränsar Vision e-hälsa 2025 till Cuvivas arbete och vad fick du med dig till ert fortsatta arbete?

Förflyttningen mot e-hälsa och digital vård är relevant för alla, så som Cuviva, som levererar digitala system till vården. Arbetet framåt måste ske på ett effektivt sätt och med ett ökat tempo, för att frigöra såväl den vårdkvalitetsökning som den totalkostnadssänkning som vi alla vet måste nås. Vi kan egentligen inte vänta till år 2025, utan ökad förändringstakt behöver komma till stånd nu. Annars är risken att våra demografiska utmaningar, kommande brist på personal och vårdskulden från Covid-19 etc. kommer öka våra totala vårdkostnader och i värsta fall sänka vårdkvaliteten.

Våra och andras förhoppningar på Vision e-hälsa 2025 är att vara det initiativ som erkänner utmaningarna vården står inför och även driver de nödvändiga förändringarna. På samma sätt som vi i Cuviva strävar efter att kroka arm med våra kollegor i leverantörskollektivet för att driva innovation, hoppas vi att Vision e-hälsa 2025 i en än högre grad samverkar med näringslivet. Vi tror att en sådan bredare och djupare samverkan mellan näringsliv och alla vårdens aktörer, genom Vision e-hälsa 2025, kan öka förändringstakten och nå önskat resultat snabbare.

Vidare läsning:
Dokumentation Rådslag Vision e-hälsa
Presentation Rådslag Vision e-hälsa