Remissvar på utredning om det statliga riskkapitalet

SwedenBIO ser översynen av det statliga riskkapitalet som en viktig pusselbit i det arbete som regeringen gör för att stärka life science.

SwedenBIO och dess arbetsgrupp för affärsutveckling och finanisering har analyserat den statliga utredningen “En fondstruktur för innovation och tillväxt”. I vårt remissvar fokuserar vi på att kommentera de delar av utredningen som kan få betydelse för life science-sektorn. Vi lämnar också rekommendationer för hur ramvillkoren för en life science-fond bör se ut.

Det statliga riskkapitalet kan underlätta för life science-entreprenörer att ta sig över "valley of death".
Rätt organiserat kan det statliga riskkapitalet underlätta för life science-entreprenörer att ta sig över “valley of death”.

Sammanfattat anser SwedenBIO att:

  • Den föreslagna fond-i-fond-strukturen lägger en bra grund för kompetenta investeringsbeslut.
  • Minst 1,5 miljard bör öronmärkas till investeringar mot life science.
  • Möjligheten att saminvestera med redan befintliga fonder behöver förtydligas för att locka mer internationellt kapital till Sverige.
  • Den föreslagna maxgränsen på cirka en miljard för en fond är allt för begränsande eftersom en life science-fond ursprungligen behöver förvalta minst 1 miljard för att få rimlig riskspridning.
  • Regelverken kring personaloptioner, investeraravdrag och 3:12-regler behöver ses över skyndsamt.

Ladda ner SwedenBIOs remissvar på “En fondstruktur för innovation och tillväxt”.

Frågor eller kommentarer?

Kontakta Ingrid Heath, vice vd och policychef
ingrid.heath@swedenbio.se
0701 74 76 33