Skatteförändringar ger nya möjligheter för life science-branschen

För Sveriges life science-bolag hamnar skattefrågorna återkommande i topp på vad som avgör bolagets förutsättningar att verka och växa i vårt land. Därför är SwedenBIO klart positiva till de förslag om skattelättnader för forskningsintensiva bolag som duggat tätt under 2020.

Nu under 2021 träder både expertskattens mer generösa regelverk i kraft liksom det utökade FoU-avdraget. Båda förslagen har länge lyfts av SwedenBIO. Därtill har regeringens förslag om utökade regler för personaloptioner just remitterats. Ett förslag som adresserar flera av de tillkortakommanden som råder med det nuvarande regelverket, som att styrelseledamöter hittills inte inkluderas. Förslaget fångar upp deras strategiska betydelse för tillväxtbolag och sätter generösare gränser för nettoomsättning och antal medelanställda som ett företag får ha för att nyttja optionsmöjligheten. Från BioArctic, ett av SwedenBIOs snabbväxande medlemsbolag, välkomnas förslaget.

– BioArctic tycker att det är mycket positivt att det för unga och snabbväxande bolag nu ges en möjlighet att, med en lindrigare beskattning för både optionsutställare (bolaget) och optionsinnehavare (den anställde), gynna innovationer och bolag med spännande framtidsutsikter, inte minst inom life science-sektorn. Det premierar innovation och bidrar till att skapa förutsättningar för företagsetableringar i Sverige, menar Gunilla Osswald, vd BioArctic.

Samtidigt som förslaget är ett steg i rätt riktning för att inkludera de så viktiga mellanstora bolagen finns det sådant som behöver justeras, enligt SwedenBIOs vd Helena Strigård. Det handlar om den tidsgräns som Finansdepartementet satt till 10 år för hur gammalt ett bolag får vara för att nyttja det utökade regelverket.

En generösare tidsgräns krävs för att inkludera de mellanstora bolagen, de som står i valet och kvalet om vart i världen de ska expandera och fyller en så viktig roll som förebild för innovativa entreprenörer vid mindre bolag.

Läs mer om ämnet här i Helena Strigårds debattartikel i Altinget.